เรื่อง :  รายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ประกาศเมื่อ :  24  มิถุนายน  2552
รายละเอียดข่าวประกาศ :

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2552

     บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2552  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และให้ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  รายงานดัว  ปฐมนิเทศและเปิดเรียน  ตามกำหนดการดังกล่าว

  เอกสารประกอบ :    28_Document.pdf