เรื่อง :  นักศึกษาปริญาเอก ปริญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตและภาคพิเศษ (กศ.บป.) รุ่นปี 52 ให้มาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
  ประกาศเมื่อ :  10  กรกฎาคม  2552
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เนื่องด้วยขณะนี้  ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  ซึ่งในขณะนี้ ได้ดำเนินการในส่วนของนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตและภาคพิเศษ(กศ.บป.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีกำหนดการให้นักศึกษาดังกล่าวมาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศีกษาได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2552 เป็นต้นไป