เรื่อง :  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 รับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552
  ประกาศเมื่อ :  31  กรกฎาคม  2552
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวันที่  31 กรกฎาคม  2552 

สามารถรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่  5  สิงหาคม  2552  นี้

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ทาง

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ตามปีที่จบ , สาขา และระดับการศึกษา) ได้ทาง

   http://202.29.33.23/succ_stud.php

- ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (รายบุคคล โดยระบุรหัสนักศึกษา)  ได้ทาง

   http://202.29.33.23/check_suc_stud/check_suc_stud.php