เรื่อง :  การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
  ประกาศเมื่อ :  27  กันยายน  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศแนบท้ายประกาศฉบับนี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1506498406_073162500.pdf