เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio
  ประกาศเมื่อ :  21  พฤศจิกายน  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Portfolio ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1511249923_055950100.pdf