เรื่อง :  ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ประกาศเมื่อ :  4  ธันวาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน 1/2560 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1512362285_058921500.pdf