เรื่อง :  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 ตุลาคม 2560
  ประกาศเมื่อ :  4  ธันวาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาลงวันที่สำเร็จการศึกษา 10 ตุลาคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และกำหนดมารับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาที่มาติดต่อ แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา เท่านั้น

ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ที่ : http://regis.nstru.ac.th/check_suc_stud/check_suc_stud.php

 

ขั้นตอนการรับหลักฐาน ดังประกาศนี้ :อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1512362499_044864600.pdf