เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2560
  ประกาศเมื่อ :  4  ธันวาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในวันที่ 12-15 และ 18-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.00น.

เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบและจัดการสอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1512375261_094979100.pdf