เรื่อง :  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 1/2560
  ประกาศเมื่อ :  14  ธันวาคม  2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในวันที่ 16-17 และ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.00น.

เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบและจัดการสอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1513216054_058375000.pdf