เรื่อง :  ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2560
  ประกาศเมื่อ :  31  มกราคม  2561
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี  พ.ศ. 2551  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2560  จึงให้นักศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาได้ที่ http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/student_status.phpอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1517385537_002745400.pdf