เรื่อง :  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศเมื่อ :  8  กุมภาพันธ์  2561
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เพื่อให้การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ :

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1518061797_061541000.pdf