เรื่อง :  ประกาศกำหนดการตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 1/2552 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ นักศึกษาโครงการฯ และบัณฑิตศึกษา
  ประกาศเมื่อ :  10  พฤศจิกายน  2552
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
  เอกสารประกอบ :    41_Document.pdf