เรื่อง :  กำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2552
  ประกาศเมื่อ :  26  มกราคม  2553
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2552 โดยให้วันที่ 31 มกราคม 2553 เป็นวันสุดท้ายนั้น
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  จึงขยายวันชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นดังนี้
1. นักศึกษาภาคปกติ  ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
2. นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
  เอกสารประกอบ :    48_Document.pdf