เรื่อง :  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและเภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553
  ประกาศเมื่อ :  14  กุมภาพันธ์  2553
รายละเอียดข่าวประกาศ :

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2553

      1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
          - สาขวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

      2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
           - สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
           - สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

      3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทุน/ทั่วไป)
          - สาขาวิชาชีพครู
          - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

      ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการได้จากเอกสารที่แนบท้ายมากับประกาศฉบับนี้

  เอกสารประกอบ :    55_Document.pdf