เรื่อง :  ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
  ประกาศเมื่อ :  25  มีนาคม  2553
รายละเอียดข่าวประกาศ :

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ)  ภาคการศึกษาที่  3/2552  ลงวันที่  7  มกราคม  2553  กำหนดสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเป็นสัปดาห์ที่  4  และสัปดาห์ที่  7  ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากสัปดาห์ที่  4 (วันที่ 3-4  เมษายน  2553)  ตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2551-2552  ในวันที่ 7  เมษายน  2553  เพื่อให้การฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน  ดังนี้

1.  สัปดาห์ที่  4  (วันที่  10-11 เมษายน 2553)  เปลี่ยนเป็นสัปดาห์ที่  3  (วันที่  3-4 เมษายน 2553)

2.  สัปดาห์ที่  7  (วันที่  1-2 พฤษภาคม 2553)  ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

      จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

  เอกสารประกอบ :    59_Document.pdf