บริการข้อมูล  :  ระบบบริการข้อมูลออนไลน์

แจ้งขอข้อมูล รายการบริการข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ เรื่อง หน่วยงาน วันเดือนปีที่แจ้ง สถานะ
1Kamagra Oral Jelly Gel ส. 26 พ.ย. 2559 - 00:44:32ยังไม่ดำเนินการ
2Lasix Purchase Online จ. 21 พ.ย. 2559 - 21:28:04ยังไม่ดำเนินการ
3ขอข้อมูลนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปี1-4 สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราชจ. 06 มิ.ย. 2559 - 16:16:31ยังไม่ดำเนินการ
4lLfpOAVrexJqW Markจ. 08 ก.พ. 2559 - 10:57:58ยังไม่ดำเนินการ
5AjmEQvHrGJwBuHsmo Markจ. 01 ก.พ. 2559 - 01:43:12ยังไม่ดำเนินการ
6vbWFwFDTeodQVfNUokP iLLBocZAUJHLFmdBอา. 15 ก.พ. 2558 - 15:21:42ยังไม่ดำเนินการ
7jaZGmoHSWmErCagX johnอา. 07 ธ.ค. 2557 - 23:11:13ยังไม่ดำเนินการ
8ktSKbYVC ZUswXFOnJFKejพ. 02 ก.ค. 2557 - 18:24:29ยังไม่ดำเนินการ
9LuIBAycrRfN atSkfcEPoyYxพ. 21 ส.ค. 2556 - 04:31:31ยังไม่ดำเนินการ
10TGdZjnKkQb QZIxsvsyGgntqพ. 31 ก.ค. 2556 - 07:39:46ยังไม่ดำเนินการ
11รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ 2550-25... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศ. 23 พ.ย. 2555 - 07:54:12ยังไม่ดำเนินการ
12ขอความอนุเคราะห์จำนวนนศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ. 29 ต.ค. 2555 - 14:05:33ยังไม่ดำเนินการ
13ขอเอกสารรับรองคุณวุฒิและเอกสารรับรองรายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตศ. 26 ต.ค. 2555 - 13:12:31ยังไม่ดำเนินการ
14เลขที่ใบเส็รจรับเงิน กองพัฒนาการนักศึกษาอ. 16 ต.ค. 2555 - 12:45:25ยังไม่ดำเนินการ
15การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในปีนี้ นักศึกษาอ. 18 ก.ย. 2555 - 13:39:26ยังไม่ดำเนินการ
16รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา แยกตามรายวิชาและกลุ่มเรียน ของนักศึกษาภาคพิเ... คณะวิทยาการจัดการจ. 10 ก.ย. 2555 - 09:00:12ยังไม่ดำเนินการ
17รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา แยกตามรายวิชาและกลุ่มเรียน ของนักศึกษาภาคปกต... คณะวิทยาการจัดการจ. 10 ก.ย. 2555 - 08:59:02ยังไม่ดำเนินการ
18ข้อมูลเพื่อขอ เบิกค่าเล่าเรียนสำหรับ บุตรข้าราชการ คณะ ครุศาสตร์อ. 31 ก.ค. 2555 - 13:39:51ยังไม่ดำเนินการ
19เปิดสอนหรือไม่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอ. 10 ก.ค. 2555 - 15:20:25ยังไม่ดำเนินการ
20ขอจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา ของคณะเทคโนฯ ภาคเรียนที่ 1/55 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ. 04 ก.ค. 2555 - 15:21:37ยังไม่ดำเนินการ
21ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2554 คณะวิทยาการจัดการอ. 03 ก.ค. 2555 - 13:41:49ยังไม่ดำเนินการ
22ขอข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ. 03 ก.ค. 2555 - 08:41:46ดำเนินการแล้ว
23ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน คณะวิทยาการจัดการจ. 28 พ.ค. 2555 - 09:48:48ยังไม่ดำเนินการ
24การรับสมัครเรียน กศ.บป มณฑนทหารบกที่41พฤ. 26 เม.ย. 2555 - 15:17:39ดำเนินการแล้ว
25ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในพฤ. 19 เม.ย. 2555 - 13:02:34ดำเนินการแล้ว
26ขอข้อมูล รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 -5 และนักศึกษาตกค้าง แ... คณะวิทยาการจัดการจ. 19 มี.ค. 2555 - 11:24:45ดำเนินการแล้ว
27เกรดเฉลี่ย นักศึกษากลุ่ม5411436.05 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์พ. 14 มี.ค. 2555 - 12:47:50ดำเนินการแล้ว
28ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนแยกตามรายวิชาและกลุ่มเรียน ภาคปกติ และภ... คณะวิทยาการจัดการจ. 05 มี.ค. 2555 - 13:15:53ดำเนินการแล้ว
29ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนแยกตามรายวิชาและกลุ่มเรียน ภาคปกติ และภ... คณะวิทยาการจัดการพ. 29 ก.พ. 2555 - 11:24:35ดำเนินการแล้ว
30รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฤ. 01 ธ.ค. 2554 - 13:34:30ดำเนินการแล้ว
31ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนศ.ของคณะเทคโนฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพฤ. 24 พ.ย. 2554 - 11:16:27ดำเนินการแล้ว
32ขอหนังสือรับรองวิชาทางบัญชี เทศบาลตำบลเมืองยางศ. 14 ต.ค. 2554 - 14:41:26ดำเนินการแล้ว
33ข้อบังคับว่าด้วยการย้ายมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท...จ. 10 ต.ค. 2554 - 13:47:32ดำเนินการแล้ว
34ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษา  หลักสูตรนิติศาสตร์จ. 03 ต.ค. 2554 - 14:58:47ดำเนินการแล้ว
35ขอข้อมูลสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.บป. แยกตามกลุ่มนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการพฤ. 22 ก.ย. 2554 - 10:37:51ดำเนินการแล้ว
36ขอจำนวนักศึกษ รหัส 51 - 54 คณะวิทยาการจัดการจ. 19 ก.ย. 2554 - 11:37:40ดำเนินการแล้ว
37ขอข้อมูลสรุปจำนวนนักศึกษา ภาค กศ.บป. แยกตามกลุ่มนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการพฤ. 15 ก.ย. 2554 - 12:06:32ดำเนินการแล้ว
38ขอรายงานสรุปนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการพฤ. 15 ก.ย. 2554 - 09:28:57ดำเนินการแล้ว
39ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามรายวิชา และกลุ่มเรียน คณะวิทยาการจัดการส. 10 ก.ย. 2554 - 10:05:58ดำเนินการแล้ว
40ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามรายวิชา และกลุ่มเรียน คณะวิทยาการจัดการอ. 09 ส.ค. 2554 - 09:33:12ดำเนินการแล้ว
41จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี คณะวิทยาการจัดการจ. 08 ส.ค. 2554 - 15:23:34ดำเนินการแล้ว
42การลาพักการเรยนของผม สำนักงานทะเบียนศ. 05 ส.ค. 2554 - 16:38:57ดำเนินการแล้ว
43รายละเอียด มคอ.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศ. 08 ก.ค. 2554 - 10:43:03ดำเนินการแล้ว
44ดาวน์โหลดหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศ. 08 ก.ค. 2554 - 10:40:33ดำเนินการแล้ว
45ผลการเรียนนักศึกษา รหัส 50 51 52 53  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฤ. 23 มิ.ย. 2554 - 17:11:32ดำเนินการแล้ว
46สรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ / ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 1/2554 คณะวิทยาการจัดการพฤ. 02 มิ.ย. 2554 - 13:16:32ดำเนินการแล้ว
47วิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน นักศึกษาอ. 31 พ.ค. 2554 - 10:06:59ดำเนินการแล้ว
48เช็คเกรดรวมรายวิชา คณะวิทยาการจัดการอ. 31 พ.ค. 2554 - 09:04:51ดำเนินการแล้ว
49ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ. 11 พ.ค. 2554 - 15:17:51ดำเนินการแล้ว
50ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ. 11 พ.ค. 2554 - 15:16:18ดำเนินการแล้ว
51ขอข้อมูลของคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการอ. 19 เม.ย. 2554 - 10:42:12ดำเนินการแล้ว
52ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการอ. 19 เม.ย. 2554 - 10:18:22ดำเนินการแล้ว
53ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจ. 11 เม.ย. 2554 - 10:16:24ดำเนินการแล้ว
54การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ส. 12 มี.ค. 2554 - 11:24:09ดำเนินการแล้ว
55ขอรายชื่อนักศึกษา กศ.บป.  คณะวิทยาการจัดการส. 26 ก.พ. 2554 - 09:09:48ดำเนินการแล้ว
56ขอข้อมูลนักศึกษา(ใหม่) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จ. 21 ก.พ. 2554 - 14:19:48ดำเนินการแล้ว
57การประเมินอาจารยืผู้สอน นักศึกษาปริญญาโทอา. 20 ก.พ. 2554 - 13:31:08ดำเนินการแล้ว
58ขอจำนวนนักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ส. 19 ก.พ. 2554 - 11:19:15ดำเนินการแล้ว
59ขอรายชื่อบัณฑิต ที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ. 08 ก.พ. 2554 - 11:17:31ดำเนินการแล้ว
60ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ. 25 ม.ค. 2554 - 16:54:49ดำเนินการแล้ว
61ข้อมูลจำนวนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการอ. 25 ม.ค. 2554 - 10:07:51ดำเนินการแล้ว
62ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนศ.ของทุกคณะฯแยกตามกลุ่มเรียนและเพศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ. 05 ม.ค. 2554 - 15:43:35ดำเนินการแล้ว
63ต้องการติดต่อกับ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 4834215010 โรงเรียนไพศาลพิทยาคมจ. 15 พ.ย. 2553 - 23:54:18ดำเนินการแล้ว
64ขอทราบรายชื่อ ศิษย์เก่า เอกสถิติประยุกต์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2พฤ. 11 พ.ย. 2553 - 11:30:04ดำเนินการแล้ว
65ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนศ.ของคณะเทคโนฯ แยกตามวิชาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ. 01 พ.ย. 2553 - 13:33:55ดำเนินการแล้ว
66ตรวจผลการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจ. 25 ต.ค. 2553 - 22:18:33ดำเนินการแล้ว
67 ชื่อนักศึกษา กองทะเบียนนักศึกษาพฤ. 21 ต.ค. 2553 - 07:58:09ดำเนินการแล้ว
68สอบถามเกี่ยวกับการเปิดวิชาเรียนการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนจ. 04 ต.ค. 2553 - 23:29:07ดำเนินการแล้ว
69ขอรายชื่อนักศึกษาและรหัสนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาพฤ. 23 ก.ย. 2553 - 15:00:23ดำเนินการแล้ว
70นักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2553 ทั้ง 5 คณะ ภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษาอ. 03 ส.ค. 2553 - 13:19:46ดำเนินการแล้ว
71ข้อมูลสรุปยอดเงินค่าลงทะเบียนภาคปกติ กศ.บป. ปีงบ2553 กองนโยบายและแผนอ. 03 ส.ค. 2553 - 09:52:14ดำเนินการแล้ว
72จำนวนนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กองนโยบายและแผนศ. 30 ก.ค. 2553 - 11:53:53ดำเนินการแล้ว
73ขอสรุปจำนวน นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา คำนวณ FTES 1/53 คทอ.พฤ. 22 ก.ค. 2553 - 13:18:10ดำเนินการแล้ว
74ข้อมูลศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งหมด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศ. 16 ก.ค. 2553 - 23:16:40ดำเนินการแล้ว
75ข้อมูลจำนวนนักศึกษา มรภ.นศ. ปี 53 หลักสูตรนิติศาสตร์พฤ. 15 ก.ค. 2553 - 15:13:08ดำเนินการแล้ว
76ขอรายชื่อผู้ชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ปี 2553 กองพัฒนานักศึกษาพฤ. 15 ก.ค. 2553 - 11:15:03ดำเนินการแล้ว
77ขอโครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ. 07 ก.ค. 2553 - 11:41:37ดำเนินการแล้ว
78ขอจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/53  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ. 05 ก.ค. 2553 - 15:56:57ดำเนินการแล้ว
79ขอตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ. 05 ก.ค. 2553 - 12:01:32ดำเนินการแล้ว
80จำนวนนักศึกษา กองนโยบายและแผนจ. 05 ก.ค. 2553 - 10:34:36ดำเนินการแล้ว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
Copyright © 2012-2014 All Rights Reserved.