Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  หัวข้อข่าวประกาศ วัน/เดือน/ปี
 ปิดสาขาวิชาที่นักศึกษาจำนวนน้อย3  พ.ค. 2552
 กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/25522  พ.ค. 2552
 ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 255230  เม.ย. 2552
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอ...27  เม.ย. 2552
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 27  เม.ย. 2552
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) 11  เม.ย. 2552
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล...11  เม.ย. 2552
 แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ...4  เม.ย. 2552
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา...18  มี.ค. 2552
 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2551 สามารถตรวจสอบรายชื่อและติดต่อ...12  มี.ค. 2552
 กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/255126  ก.พ. 2552
 กำหนดการและข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑26  ก.พ. 2552
 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษปีการศึกษา 2552 ตามโคร...22  ก.พ. 2552
 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/255120  ก.พ. 2552
 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร16  ก.พ. 2552
หน้าที่ : |< << 1920212223242526 27 จาก 2828 >> >|


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th