Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน/สอบ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดการเรียนการสอน/สอบ(ปฏิทินวิชาการ)ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ดังไฟล์แนบท้ายฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1461046569_075439300.pdfประกาศเมื่อ :  19  เมษายน  2559    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th