Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ได้ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยวิธีคัดเลือกทั่วไป ซึ่งสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกสามารถตรวจสอบจาก ลิงค์นี้ :

 

http://regis.nstru.ac.th/ColtaPulish/index_pass.phpอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1461295080_032437600.pdfประกาศเมื่อ :  22  เมษายน  2559    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th