Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และตรวจสอบสถานะของตนเองจากระบบบริการนักศึกษา ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 27 มกราคม 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว ให้ติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (วันและเวลาทำการก่อน 15.30 น.) ตรวจสอบขั้นตอนได้ตามประกาศแนบท้ายนี้ ::

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1487045896_030537500.pdfประกาศเมื่อ :  14  กุมภาพันธ์  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th