Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น โดยกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1489547909_019021400.pdf


ประกาศเมื่อ :  15  มีนาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th