Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียดข่าวประกาศ :

เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559  ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมากับประกาศฉบับนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1494660430_050575800.pdfประกาศเมื่อ :  13  พฤษภาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th