Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
รายละเอียดข่าวประกาศ :

โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาเห็นว่า มีนักศึกษาจำนวนมากยังไม่มีที่เรียนในปีการศึกษา 2560 นี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลดังกล่าวได้มีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้.....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1500024112_060937600.pdf


ประกาศเมื่อ :  14  กรกฎาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th