Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการรับสมัครและชำระเงินไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบในวันที่ 24 กรกฏาคม 2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบได้ที่ :   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบประกาศเมื่อ :  22  กรกฎาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th