Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายละเอียดข่าวประกาศ :

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หรือ นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาไว้แล้วแต่รอผลการเรียนแก้เกรด I หรือ รอผลการเรียนล่าช้า (ระบุวันสำเร็จการศึกษา 17 กรกฎาคม 2560 สภาอนุมัติ 10 สิงหาคม 2560) ที่ในปัจจุบันได้รับผมการเรียนดังกล่าวแล้ว...

ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งกำหนดการณ์และนัดรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้...


  เอกสารประกอบ :    370_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  15  สิงหาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th