Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ตามประกาศแนบท้ายประกาศฉบับบนี้...

  เอกสารประกอบ :    380_Document.pdf


ประกาศเมื่อ :  7  ตุลาคม  2560    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th