Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี  พ.ศ. 2551  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2560  จึงให้นักศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาได้ที่ http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/student_status.phpอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1517385537_002745400.pdfประกาศเมื่อ :  31  มกราคม  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th