Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ.2551

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 25560 จึงให้นักศึกษาตามบัญชีแนบท้ายประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาดังนี้ :

สามารถตรวจสอบสถานะนักศึกษาได้ที่ http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/student_status.php

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1531988254_077875100.pdfประกาศเมื่อ :  19  กรกฎาคม  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th