Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันออกพรรษานั้น แต่เนื่องจากวันออกพรรษาไม่เป็นวันหยุดราชการ จึงให้มีการเรียนการสอนชดเชยแทนวันที่ 9 ตุลาคม 2561

ตามประกาศแนบท้ายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1539833812_037524600.pdfประกาศเมื่อ :  18  ตุลาคม  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th