Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้ และการสอบปลายภาค 1/2561
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบประมวลความรู้และสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1541816963_054237500.pdfประกาศเมื่อ :  10  พฤศจิกายน  2561    


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th