ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
114 - 17 ส.ค. 61-1 - 2 ก.ย. 611 - 2 ก.ย. 61
220 - 24 ส.ค. 61-8 - 9 ก.ย. 618 - 9 ก.ย. 61
327 - 31 ส.ค. 61-15 - 16 ก.ย. 6115 - 16 ก.ย. 61
43 - 7 ก.ย. 61-22 - 23 ก.ย. 6122 - 23 ก.ย. 61
510 - 14 ก.ย. 61-29 - 30 ก.ย. 6129 - 30 ก.ย. 61
617 - 21 ก.ย. 61-6 - 7 ต.ค. 616 - 7 ต.ค. 61
724 - 28 ก.ย. 61-13 - 14 ต.ค. 6113 - 14 ต.ค. 61
81 - 5 ต.ค. 61-20 - 21 ต.ค. 6120 - 21 ต.ค. 61
98 - 12 ต.ค. 61-27 - 28 ต.ค. 6127 - 28 ต.ค. 61
1016 - 19 ต.ค. 61-3 - 4 พ.ย. 613 - 4 พ.ย. 61
1122 - 26 ต.ค. 61-10 - 11 พ.ย. 6110 - 11 พ.ย. 61
1229 ต.ค. - 2 พ.ย. 61-17 - 18 พ.ย. 6117 - 18 พ.ย. 61
135 - 9 พ.ย. 61-24 - 25 พ.ย. 6124 - 25 พ.ย. 61
1412 - 16 พ.ย. 61-1 - 2 ธ.ค. 611 - 2 ธ.ค. 61
1519 - 23 พ.ย. 61-8 - 9 ธ.ค. 618 - 9 ธ.ค. 61
1626 - 30 พ.ย. 61-15 - 16 ธ.ค. 6115 - 16 ธ.ค. 61
สอบ3 - 14 ธ.ค. 61-22 - 23 ธ.ค. 6122 - 23 ธ.ค. 61
17 - 25 ธ.ค. 61---

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  5วันที่  29 - 30 ก.ย. 61
2.สัปดาห์ที่  7วันที่  13 - 14 ต.ค. 61
3.สัปดาห์ที่  13วันที่  24 - 25 พ.ย. 61รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 
2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต8 - 17 ส.ค. 61 27 ส.ค. - 9 ก.ย. 6127 ส.ค. - 9 ก.ย. 61
3วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.413 ส.ค. 61 31 ส.ค. 6131 ส.ค. 61
4เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256114 ส.ค. 61 1 ก.ย. 611 ก.ย. 61
5เริ่มการเรียนการสอน14 ส.ค. 61 1 ก.ย. 611 ก.ย. 61
6การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่เคาเตอร์เซอร์วิส)8 - 17 ส.ค. 61 27 ส.ค. - 9 ก.ย. 61 
7วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256028 ส.ค. 61 15 ก.ย. 61 
8นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) ตั้งแต่วันที่22 ส.ค. 61 12 ก.ย. 6112 ก.ย. 61
9ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ) ภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี22 ส.ค. - 4 ก.ย. 61 17 - 30 ก.ย. 6117 - 30 ก.ย. 61
10คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน14 ก.ย. 61 22 ก.ย. 61 
11ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จนถึงวันที่ 17 ก.ย. 61 1 ต.ค. 611 ต.ค. 61
12ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 และ 3/256019 ก.ย. 61 27 ก.ย. 61 
13ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคปกติ และ 3/2560 ภาคพิเศษ (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)24 ก.ย. - 20 ธ.ค. 61 2 ต.ค. - 24 ธ.ค. 6117 ก.ย. - 24 ธ.ค. 61
14ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่5 ต.ค. 61 20 ต.ค. 61 
15ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง5 พ.ย. 61 22 พ.ย. 6122 พ.ย. 61
16วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ไม่ชำระเงินไม่มีสิทธิ์สอบ)5 พ.ย. 61 22 พ.ย. 6122 พ.ย. 61
17วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง26 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 613 ธ.ค. 61
18สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สอบสัปดาห์ที่ 1)3 - 7 ธ.ค. 61 22 - 23 ธ.ค. 6122 - 23 ธ.ค. 61
19สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สอบสัปดาห์ที่ 2)11 ธ.ค. - 14 ก.ย. 61 29 ธ.ค. 6129 ธ.ค. 61
20สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สอบสัปดาห์ที่ 3)17 - 25 ธ.ค. 61   
21วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256125 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. 6129 ธ.ค. 61
22นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 5 สอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ19 - 23 พ.ย. 61   
23วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/256125 ธ.ค. 61 29 ธ.ค. 6129 ธ.ค. 61
24ปิดภาคการศึกษาที่ 1/256126 ธ.ค. 61 30 ธ.ค. 6130 ธ.ค. 61
25ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่8 ม.ค. 62 11 ม.ค. 6211 ม.ค. 62
26ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ11 ม.ค. 62 15 ม.ค. 6215 ม.ค. 62
27คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน16 ม.ค. 62 18 ม.ค. 6218 ม.ค. 62
28นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่23 ม.ค. 62 25 ม.ค. 6225 ม.ค. 62
29วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  29 ม.ค. 62 
30วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.626 ม.ค. 62 30 ม.ค. 6230 ม.ค. 62
31เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562  2 ก.พ. 622 ก.พ. 62