ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
116 - 20 ม.ค. 60-21 - 22 ม.ค. 6021 - 22 ม.ค. 60
223 - 27 ม.ค. 60-28 - 29 ม.ค. 6028 - 29 ม.ค. 60
330 ม.ค. - 3 ก.พ. 60-4 - 5 ก.พ. 604 - 5 ก.พ. 60
46 - 10 ก.พ. 60-11 - 12 ก.พ. 6011 - 12 ก.พ. 60
514 - 17 ก.พ. 60-18 - 19 ก.พ. 6018 - 19 ก.พ. 60
620 - 24 ก.พ. 60-25 - 26 ก.พ. 6025 - 26 ก.พ. 60
727 ก.พ. - 3 มี.ค. 60-4 - 5 มี.ค. 604 - 5 มี.ค. 60
86 - 10 มี.ค. 60-11 - 12 มี.ค. 6011 - 12 มี.ค. 60
913 - 17 มี.ค. 60-18 - 19 มี.ค. 6018 - 19 มี.ค. 60
1020 - 24 มี.ค. 60-25 - 26 มี.ค. 6025 - 26 มี.ค. 60
1127 - 31 มี.ค. 60-1 - 2 เม.ย. 601 - 2 เม.ย. 60
123 - 7 เม.ย. 60-8 - 9 เม.ย. 608 - 9 เม.ย. 60
1310 - 12 เม.ย. 60-22 - 23 เม.ย. 6022 - 23 เม.ย. 60
1418 - 21 เม.ย. 60-29 - 30 เม.ย. 6029 - 30 เม.ย. 60
1524 - 28 เม.ย. 60-6 - 7 พ.ค. 606 - 7 พ.ค. 60
161 - 4 พ.ค. 60-13 - 14 พ.ค. 6013 - 14 พ.ค. 60
สอบ8 - 16 พ.ค. 60-20 - 21 พ.ค. 6020 - 21 พ.ค. 60
17 - 23 พ.ค. 60-27 - 28 พ.ค. 6027 - 28 พ.ค. 60

หมายเหตุ 1. สัปดาห์ที่ 16 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับการสอนชดเชย
สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  4วันที่  11 - 12 ก.พ. 60
2.สัปดาห์ที่  9วันที่  18 - 19 มี.ค. 60
3.สัปดาห์ที่  13วันที่  22 - 23 เม.ย. 60รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 25 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 60 25 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 6025 ธ.ค. 59 - 22 ม.ค. 60
2วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.415 ม.ค. 60 20 ม.ค. 6020 ม.ค. 60
3เปิดภาคการศึกษาที่ 2/255916 ม.ค. 60 21 ม.ค. 6021 ม.ค. 60
4นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ฯ หรือฝึกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)4 ม.ค. 60   
5นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ (ครึ่งภาคการศึกษาแรก)4 ม.ค. - 10 ก.พ. 60   
6นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ (ครึ่งภาคการศึกษาหลัง)6 ก.พ. - 17 มี.ค. 60   
7นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 55) ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 217 ต.ค. 59 - 30 พ.ค. 60   
8นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 56) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอน)28 พ.ย. - 30 ธ.ค. 59   
9การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)22 ม.ค. 60 22 ม.ค. 60 
10วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/255930 ม.ค. 60 4 ก.พ. 60 
11นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน(นศ.5) เพื่อไปชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่29 ม.ค. 60 30 ม.ค. 6030 ม.ค. 60
12ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ) ภาคพิเศษ ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี1 - 10 ก.พ. 60 13 - 19 ก.พ. 6013 - 19 ก.พ. 60
13คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน17 ก.พ. 60 17 ก.พ. 60 
14ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/255921 ก.พ. 60 21 ก.พ. 60 
15ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จนถึงวันที่ 17 ก.พ. 60 20 ก.พ. 6020 ก.พ. 60
16เนื่องใน \\\"วันราชภัฏวิชาการ\\\" มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และให้ถือเป็นวันที่มีการเรียนการสอนนอกชั้นปกติ13 - 17 ก.พ. 60   
17ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)21 ก.พ. - 17 พ.ค. 60 25 ก.พ. - 28 พ.ค. 6025 ก.พ. - 28 พ.ค. 60
18ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่8 มี.ค. 60 3 เม.ย. 60 
19ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง21 เม.ย. 60 30 เม.ย. 6030 เม.ย. 60
20วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง21 เม.ย. 60 30 เม.ย. 6030 เม.ย. 60
21วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/255921 เม.ย. 60 30 เม.ย. 6030 เม.ย. 60
22สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (สอบสัปดาห์ที่ 1)8 - 16 พ.ค. 60 20 - 21 พ.ค. 6020 - 21 พ.ค. 60
23สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (สอบสัปดาห์ที่ 2)17 - 23 พ.ค. 60 27 - 28 พ.ค. 6027 - 28 พ.ค. 60
24วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255923 พ.ค. 60 28 พ.ค. 6028 พ.ค. 60
25นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 5 สอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ24 - 30 พ.ค. 60   
26วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/255930 พ.ค. 60 28 พ.ค. 6028 พ.ค. 60
27ปิดภาคการศึกษาที่ 2/255931 พ.ค. 60 29 พ.ค. 6029 พ.ค. 60
28ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่13 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 6013 มิ.ย. 60
29ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ19 - 22 มิ.ย. 60 19 - 22 มิ.ย. 6019 - 22 มิ.ย. 60
30คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน23 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 6023 มิ.ย. 60
31นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันที่28 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 6028 มิ.ย. 60
32วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา5 ก.ค. 60   
33วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.624 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 6028 มิ.ย. 60
34เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2559  17 มิ.ย. 60 
35เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256014 ส.ค. 60 26 ส.ค. 60