ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
127 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65-23 - 24 ก.ค. 6523 - 24 ก.ค. 65
24 - 8 ก.ค. 65-30 - 31 ก.ค. 6530 - 31 ก.ค. 65
311 - 15 ก.ค. 65-6 - 7 ส.ค. 656 - 7 ส.ค. 65
418 - 22 ก.ค. 65-13 - 14 ส.ค. 6513 - 14 ส.ค. 65
525 - 27 ก.ค. 65-20 - 21 ส.ค. 6520 - 21 ส.ค. 65
61 - 5 ส.ค. 65-27 - 28 ส.ค. 6527 - 28 ส.ค. 65
78 - 12 ส.ค. 65-3 - 4 ก.ย. 653 - 4 ก.ย. 65
815 - 19 ส.ค. 65-10 - 11 ก.ย. 6510 - 11 ก.ย. 65
922 - 26 ส.ค. 65-17 - 18 ก.ย. 6517 - 18 ก.ย. 65
1029 ส.ค. - 2 ก.ย. 65-24 - 25 ก.ย. 6524 - 25 ก.ย. 65
115 - 9 ก.ย. 65-1 - 2 ต.ค. 651 - 2 ต.ค. 65
1212 - 16 ก.ย. 65-8 - 9 ต.ค. 658 - 9 ต.ค. 65
1319 - 23 ก.ย. 65-15 - 16 ต.ค. 6515 - 16 ต.ค. 65
1426 - 30 ก.ย. 65-22 - 23 ต.ค. 6522 - 23 ต.ค. 65
153 - 7 ต.ค. 65-29 - 30 ต.ค. 6529 - 30 ต.ค. 65
1610 - 20 ต.ค. 65-5 - 6 พ.ย. 655 - 6 พ.ย. 65
สอบ25 - 28 ต.ค. 65-12 - 13 พ.ย. 6512 - 13 พ.ย. 65
31 ต.ค. - 9 พ.ย. 65-19 - 20 พ.ย. 6519 - 20 พ.ย. 65

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  4วันที่  13 - 14 ส.ค. 65
2.สัปดาห์ที่  9วันที่  17 - 18 ก.ย. 65
3.สัปดาห์ที่  14วันที่  22 - 23 ต.ค. 65รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1การดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีและ 4 ปี10 พ.ค. 65   
2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 16 - 31 ก.ค. 6516 - 31 ก.ค. 65
3การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรฯ)20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 16 - 31 ก.ค. 6516 - 31 ก.ค. 65
4วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/256526 มิ.ย. 65 22 ก.ค. 6522 ก.ค. 65
5เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256527 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 6523 ก.ค. 65
6 วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2564 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/256411 ก.ค. 65 5 ส.ค. 655 ส.ค. 65
7นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) เพื่อไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่11 ก.ค. 65 6 ส.ค. 656 ส.ค. 65
8การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/256511 - 26 ก.ค. 65 6 - 21 ส.ค. 656 - 21 ส.ค. 65
9นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับ counter ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next18 - 26 ก.ค. 65 15 - 21 ส.ค. 6515 - 21 ส.ค. 65
10คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน18 ก.ค. 65 10 ส.ค. 6510 ส.ค. 65
11วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว18 ก.ค. 65 15 ส.ค. 6515 ส.ค. 65
12ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2564 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/256419 ก.ค. 65 11 ส.ค. 6511 ส.ค. 65
13ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จนถึงวันที่26 ก.ค. 65 21 ส.ค. 6521 ส.ค. 65
14ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ (2/2564 ภาคปกติ) และ (3/2564 ภาคพิเศษ) (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)8 ส.ค. - 8 พ.ย. 65 19 ส.ค. - 12 พ.ย. 6519 ส.ค. - 12 พ.ย. 65
15ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายในวันที่22 ส.ค. 65 4 ก.ย. 654 ก.ย. 65
16ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565(รายวิชาปฏิบัติการสอนและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1) ภายในวันที่23 ก.ย. 65   
17ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง26 ก.ย. 65 25 ต.ค. 6525 ต.ค. 65
18คณะครุศาสตร์ทวนสอบ (รายวิชาปฏิบัติการสอนและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตร28 - 30 ก.ย. 65   
19คณะครุศาสตร์ทวนสอบ (รายวิชาปฏิบัติการสอนและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคณะ5 ต.ค. 65   
20คณะครุศาสตร์ส่งผลการทวนสอบให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน7 ต.ค. 65   
21นักศึกษาคณะครุศาสตร์ตรวจสอบผลการเรียน (รายวิชาปฏิบัติการสอนและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1)12 ต.ค. 65   
22วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง3 ต.ค. 65 31 ต.ค. 6531 ต.ค. 65
23สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (สอบสัปดาห์ที่ 1)25 - 28 ต.ค. 65 12 - 13 พ.ย. 6512 - 13 พ.ย. 65
24สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (สอบสัปดาห์ที่ 2)31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65 19 พ.ย. 6519 พ.ย. 65
25สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (สอบสัปดาห์ที่ 3)7 - 9 พ.ย. 65   
26วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256510 พ.ย. 65 19 พ.ย. 6519 พ.ย. 65
27สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ(Exit Exam)11 - 17 พ.ย. 65   
28วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/256517 พ.ย. 65 19 พ.ย. 6519 พ.ย. 65
29ปิดภาคการศึกษาที่ 1/256518 พ.ย. 65 20 พ.ย. 6520 พ.ย. 65
30ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภายในวันที่28 ต.ค. - 17 พ.ย. 65 13 - 27 พ.ย. 6513 - 27 พ.ย. 65
31ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ21 - 24 พ.ย. 65 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 6529 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65
32คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน25 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 656 ธ.ค. 65
33นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่วันที่1 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 659 ธ.ค. 65
34วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  15 ธ.ค. 6515 ธ.ค. 65
35เปิดภาคการศึกษาที่ 2/25656 ธ.ค. 65 17 ธ.ค. 6517 ธ.ค. 65
36วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการเรียนที่ 1/256517 ธ.ค. 65 19 ธ.ค. 6519 ธ.ค. 65