ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
119 - 23 ก.ค. 64-31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64-
229 ก.ค. - 4 ส.ค. 64-7 - 8 ส.ค. 64-
35 - 11 ส.ค. 64-14 - 15 ส.ค. 64-
416 - 20 ส.ค. 64-21 - 22 ส.ค. 64-
523 - 27 ส.ค. 64-28 - 29 ส.ค. 64-
630 ส.ค. - 3 ก.ย. 64-4 - 5 ก.ย. 64-
76 - 10 ก.ย. 64-11 - 12 ก.ย. 64-
813 - 17 ก.ย. 64-18 - 19 ก.ย. 64-
920 - 24 ก.ย. 64-25 - 26 ก.ย. 64-
1027 ก.ย. - 1 ต.ค. 64-2 - 3 ต.ค. 64-
114 - 8 ต.ค. 64-9 - 10 ต.ค. 64-
1211 - 15 ต.ค. 64-16 - 17 ต.ค. 64-
1318 - 21 ต.ค. 64-23 - 24 ต.ค. 64-
1425 - 29 ต.ค. 64-30 - 31 ต.ค. 64-
151 - 5 พ.ย. 64-6 - 7 พ.ย. 64-
168 - 12 พ.ย. 64-13 - 14 พ.ย. 64-
สอบ15 - 19 พ.ย. 64-20 - 21 พ.ย. 64-
22 - 26 พ.ย. 64-27 พ.ย. 64-

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  3วันที่  14 - 15 ส.ค. 64
2.สัปดาห์ที่  8วันที่  18 - 19 ก.ย. 64
3.สัปดาห์ที่  13วันที่  23 - 24 ต.ค. 64รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี3 พ.ค. - 12 พ.ย. 64   
2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต12 - 25 ก.ค. 64 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 64 
3วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.418 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64 
4เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256419 ก.ค. 64 31 ก.ค. 64 
5การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารในกลุ่มไลน์ สนส.)12 - 25 ก.ค. 64 28 ก.ค. - 7 ส.ค. 64 
6นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) เพื่อไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่2 ส.ค. 64 14 ส.ค. 64 
7วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2563 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/25632 ส.ค. 64 14 ส.ค. 64 
8การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/25642 - 17 ส.ค. 64 14 - 22 ส.ค. 64 
9นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับ counter ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next9 - 17 ส.ค. 64 23 - 29 ส.ค. 64 
10คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน10 ส.ค. 64 20 ส.ค. 64 
11ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2563 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/256311 ส.ค. 64 21 ส.ค. 64 
12วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว16 ส.ค. 64 23 ส.ค. 64 
13ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายในวันที่20 ส.ค. 64 30 ส.ค. 64 
14ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ (2/2563 ภาคปกติและบัณฑิต) และ (3/2563 ภาคพิเศษ กศ.บป.) (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)30 ส.ค. - 24 พ.ย. 64 27 ส.ค. - 20 พ.ย. 64 
15ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายในวันที่10 ก.ย. 64 12 ก.ย. 64 
16นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนกับธนาคารให้ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง20 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 
17วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง1 พ.ย. 64 1 พ.ย. 64 
18สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบสัปดาห์ที่ 1)15 - 19 พ.ย. 64 13 - 14 พ.ย. 64 
19สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบสัปดาห์ที่ 2)22 - 30 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 
20วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256430 พ.ย. 64 20 พ.ย. 64 
21สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ1 - 8 ธ.ค. 64   
22วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/25648 ธ.ค. 64 20 พ.ย. 64 
23ปิดภาคการศึกษาที่ 1/25649 ธ.ค. 64 21 พ.ย. 64 
24ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่22 พ.ย. - 7 ธ.ค. 64 14 พ.ย. - 10 ธ.ค. 64 
25ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ11 - 16 ธ.ค. 64 14 - 16 ธ.ค. 64 
26คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน17 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 
27นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ตั้งแต่วันที่21 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64 
28วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  23 ธ.ค. 64 
29เปิดภาคการศึกษาที่ 2/256420 ธ.ค. 64 18 ธ.ค. 64 
30วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.66 ม.ค. 65 19 ธ.ค. 64