ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
129 ม.ค. - 2 ก.พ. 61-27 - 28 ม.ค. 6127 - 28 ม.ค. 61
25 - 9 ก.พ. 61-3 - 4 ก.พ. 613 - 4 ก.พ. 61
312 - 16 ก.พ. 61-10 - 11 ก.พ. 6110 - 11 ก.พ. 61
419 - 23 ก.พ. 61-17 - 18 ก.พ. 6117 - 18 ก.พ. 61
526 ก.พ. - 2 มี.ค. 61-24 - 25 ก.พ. 6124 - 25 ก.พ. 61
65 - 9 มี.ค. 61-3 - 4 มี.ค. 613 - 4 มี.ค. 61
712 - 16 มี.ค. 61-10 - 11 มี.ค. 6110 - 11 มี.ค. 61
819 - 23 มี.ค. 61-17 - 18 มี.ค. 6117 - 18 มี.ค. 61
926 - 30 มี.ค. 61-24 - 25 มี.ค. 6124 - 25 มี.ค. 61
102 - 5 เม.ย. 61-31 มี.ค. - 1 เม.ย. 6131 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
119 - 12 เม.ย. 61-7 - 8 เม.ย. 617 - 8 เม.ย. 61
1217 - 20 เม.ย. 61-14 - 15 เม.ย. 6114 - 15 เม.ย. 61
1323 - 27 เม.ย. 61-21 - 22 เม.ย. 6121 - 22 เม.ย. 61
1430 เม.ย. - 4 พ.ค. 61-28 - 29 เม.ย. 6128 - 29 เม.ย. 61
157 - 11 พ.ค. 61-5 - 6 พ.ค. 615 - 6 พ.ค. 61
1615 - 18 พ.ค. 61-12 - 13 พ.ค. 6112 - 13 พ.ค. 61
สอบ21 - 25 พ.ค. 61-19 - 20 พ.ค. 6119 - 20 พ.ค. 61
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61-26 - 27 พ.ค. 6126 - 27 พ.ค. 61

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  6วันที่  3 - 4 มี.ค. 61
2.สัปดาห์ที่  12วันที่  14 - 15 เม.ย. 61
3.สัปดาห์ที่  15วันที่  5 - 6 พ.ค. 61รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต25 ม.ค. - 11 ก.พ. 61 1 - 11 ก.พ. 611 - 11 ก.พ. 61
2วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.429 ม.ค. 61 27 ม.ค. 6127 ม.ค. 61
3เปิดภาคการศึกษาที่ 2/256029 ม.ค. 61 27 ม.ค. 6127 ม.ค. 61
4นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ฯ หรือฝึกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)3 ม.ค. 61   
5นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ (ครึ่งภาคการศึกษาแรก)3 ม.ค. - 23 ก.พ. 61   
6นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ (ครึ่งภาคการศึกษาหลัง)19 ก.พ. - 30 มี.ค. 61   
7นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 56) ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 224 ต.ค. 61   
8นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 57) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอน)20 พ.ย. - 15 ธ.ค. 61   
9การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)25 ม.ค. - 11 ก.พ. 61 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 61 
10วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256012 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 
11นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน(นศ.5) เพื่อไปชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่19 ก.พ. 61 15 ก.พ. 6115 ก.พ. 61
12เนื่องใน \\\\\\\"วันราชภัฏวิชาการ\\\\\\\" มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และให้ถือเป็นวันที่มีการเรียนการสอนนอกชั้นปกติ12 - 16 ก.พ. 61   
13ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ) ภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี19 - 27 ก.พ. 61 19 - 27 ก.พ. 6119 - 27 ก.พ. 61
14คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน19 ก.พ. 61 19 ก.พ. 61 
15ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/256022 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 
16ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 จนถึงวันที่ 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 6127 ก.พ. 61
17ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)23 ก.พ. - 18 พ.ค. 61 23 ก.พ. - 18 พ.ค. 6123 ก.พ. - 18 พ.ค. 61
18ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภายในวันที่9 มี.ค. 61 7 เม.ย. 61 
19ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง4 พ.ค. 61 29 เม.ย. 6129 เม.ย. 61
20วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง4 พ.ค. 61 29 เม.ย. 6129 เม.ย. 61
21สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สอบสัปดาห์ที่ 1)21 - 25 พ.ค. 61 19 - 20 พ.ค. 6119 - 20 พ.ค. 61
22สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สอบสัปดาห์ที่ 2)28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 26 พ.ค. 6126 พ.ค. 61
23วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25601 มิ.ย. 61 26 พ.ค. 6126 พ.ค. 61
24นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 5 สอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ4 - 8 มิ.ย. 61   
25วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/25608 มิ.ย. 61 26 พ.ค. 6126 พ.ค. 61
26ปิดภาคการศึกษาที่ 2/25609 มิ.ย. 61 27 พ.ค. 6127 พ.ค. 61
27ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภายในวันที่18 มิ.ย. 61 12 มิ.ย. 6112 มิ.ย. 61
28เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2560  23 มิ.ย. 61 
29ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ25 - 27 มิ.ย. 61 18 - 19 มิ.ย. 6118 - 19 มิ.ย. 61
30คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน29 มิ.ย. 61 21 มิ.ย. 6121 มิ.ย. 61
31วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.68 ก.ค. 61 25 มิ.ย. 6125 มิ.ย. 61
32นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่6 ก.ค. 61 22 มิ.ย. 6122 มิ.ย. 61
33วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา9 ก.ค. 61   
34เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256120 ส.ค. 61 1 ก.ย. 611 ก.ย. 61