ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
120 - 24 ก.ค. 6320 - 24 ก.ค. 6318 - 19 ก.ค. 6318 - 19 ก.ค. 63
227 - 31 ก.ค. 6327 - 31 ก.ค. 6325 - 26 ก.ค. 6325 - 26 ก.ค. 63
33 - 7 ส.ค. 633 - 7 ส.ค. 631 - 2 ส.ค. 631 - 2 ส.ค. 63
410 - 14 ส.ค. 6310 - 14 ส.ค. 638 - 9 ส.ค. 638 - 9 ส.ค. 63
517 - 21 ส.ค. 6317 - 21 ส.ค. 6315 - 16 ส.ค. 6315 - 16 ส.ค. 63
624 - 28 ส.ค. 6324 - 28 ส.ค. 6322 - 23 ส.ค. 6322 - 23 ส.ค. 63
731 ส.ค. - 4 ก.ย. 6331 ส.ค. - 4 ก.ย. 6329 - 30 ส.ค. 6329 - 30 ส.ค. 63
87 - 11 ก.ย. 637 - 11 ก.ย. 635 - 6 ก.ย. 635 - 6 ก.ย. 63
914 - 18 ก.ย. 6314 - 18 ก.ย. 6312 - 13 ก.ย. 6312 - 13 ก.ย. 63
1021 - 25 ก.ย. 6321 - 25 ก.ย. 6319 - 20 ก.ย. 6319 - 20 ก.ย. 63
1128 ก.ย. - 2 ต.ค. 6328 ก.ย. - 2 ต.ค. 6326 - 27 ก.ย. 6326 - 27 ก.ย. 63
125 - 9 ต.ค. 635 - 9 ต.ค. 633 - 4 ต.ค. 633 - 4 ต.ค. 63
1312 - 16 ต.ค. 6312 - 16 ต.ค. 6310 - 11 ต.ค. 6310 - 11 ต.ค. 63
1419 - 23 ต.ค. 6319 - 22 ต.ค. 6317 - 18 ต.ค. 6317 - 18 ต.ค. 63
1526 - 30 ต.ค. 6326 - 30 ต.ค. 6324 - 25 ต.ค. 6324 - 25 ต.ค. 63
162 - 6 พ.ย. 632 - 6 พ.ย. 6331 ต.ค. - 1 พ.ย. 6331 ต.ค. - 1 พ.ย. 63
สอบ16 - 20 พ.ย. 639 - 13 พ.ย. 637 - 8 พ.ย. 637 - 8 พ.ย. 63
23 พ.ย. - 1 ธ.ค. 6316 - 24 พ.ย. 6314 พ.ย. 6314 พ.ย. 63

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  2วันที่  25 - 26 ก.ค. 63
2.สัปดาห์ที่  8วันที่  5 - 6 ก.ย. 63
3.สัปดาห์ที่  15วันที่  24 - 25 ต.ค. 63รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
2นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 (ขั้นศึกษาสังเกตุฯ)3 - 15 ส.ค. 63   
3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต10 - 16 ก.ค. 6310 - 16 ก.ค. 6310 - 16 ก.ค. 6310 - 16 ก.ค. 63
4วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.419 ก.ค. 6319 ก.ค. 6317 ก.ค. 6317 ก.ค. 63
5เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256320 ก.ค. 6320 ก.ค. 6318 ก.ค. 6318 ก.ค. 63
6การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรฯ)10 - 26 ก.ค. 6310 - 26 ก.ค. 6315 - 26 ก.ค. 6315 - 26 ก.ค. 63
7นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) เพื่อไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่3 ส.ค. 633 ส.ค. 6330 ก.ค. 6330 ก.ค. 63
8วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2562 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/2562 บัณฑิตศึกษา เทอม 2/25623 ส.ค. 633 ส.ค. 631 ส.ค. 631 ส.ค. 63
9การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/25633 - 18 ส.ค. 633 - 18 ส.ค. 631 - 16 ส.ค. 631 - 16 ส.ค. 63
10นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับ counter ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next10 - 18 ส.ค. 6310 - 18 ส.ค. 638 - 16 ส.ค. 638 - 16 ส.ค. 63
11คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน13 ส.ค. 6313 ส.ค. 6311 ส.ค. 6311 ส.ค. 63
12ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2562 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/256217 ส.ค. 6317 ส.ค. 6315 ส.ค. 6315 ส.ค. 63
13วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว20 ส.ค. 6320 ส.ค. 6318 ส.ค. 6318 ส.ค. 63
14ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่21 ส.ค. 6321 ส.ค. 6323 ส.ค. 6323 ส.ค. 63
15ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ (2/2562 ภาคปกติและบัณฑิต) และ (3/2562 ภาคพิเศษ กศ.บป.) (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)24 ส.ค. - 20 พ.ย. 6324 ส.ค. - 20 พ.ย. 6321 ส.ค. - 14 พ.ย. 6321 ส.ค. - 14 พ.ย. 63
16ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่4 ก.ย. 634 ก.ย. 6330 ส.ค. 6330 ส.ค. 63
17ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ในวิชาการออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เทอม 1/2563 ของ นศ.ชั้นปีที่ 5 และนศ.หลักสูตรป.บัณฑิต รหัส 62 ตั้งแต่วันที่14 - 18 พ.ย. 63  14 - 18 พ.ย. 63
18คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ทวนสอบระดับหลักสูตรและคณะ (รายวิชาการออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เทอม 1/2563)23 - 27 พ.ย. 63  23 - 27 พ.ย. 63
19คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย ส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน30 พ.ย. 63  30 พ.ย. 63
20นักศึกษาคณะครุศาสตร์(รหัส 59)และ ป.ชีพครู รหัส 62 ตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่5 ธ.ค. 63  5 ธ.ค. 63
21นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนกับธนาคารให้ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง14 ต.ค. 6314 ต.ค. 6311 ต.ค. 6311 ต.ค. 63
22วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง3 พ.ย. 6327 ต.ค. 6325 ต.ค. 6325 ต.ค. 63
23สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 1)16 - 20 พ.ย. 639 - 13 พ.ย. 637 - 8 พ.ย. 637 - 8 พ.ย. 63
24สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 2)23 - 27 พ.ย. 6316 - 20 พ.ย. 6314 พ.ย. 6314 พ.ย. 63
25สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 3)30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 6323 - 24 พ.ย. 63  
26วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256324 พ.ย. 6324 พ.ย. 6314 พ.ย. 6314 พ.ย. 63
27สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ2 - 9 ธ.ค. 63   
28วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/25639 ธ.ค. 631 ธ.ค. 6314 พ.ย. 6314 พ.ย. 63
29ปิดภาคการศึกษาที่ 1/256310 ธ.ค. 632 ธ.ค. 6315 พ.ย. 6315 พ.ย. 63
30ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่23 พ.ย. - 18 ธ.ค. 6316 พ.ย. - 13 ธ.ค. 638 - 25 พ.ย. 638 - 25 พ.ย. 63
31ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ22 - 25 ธ.ค. 6316 - 21 ธ.ค. 6330 พ.ย. - 2 ธ.ค. 6330 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63
32คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน28 ธ.ค. 6322 ธ.ค. 633 ธ.ค. 633 ธ.ค. 63
33นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่30 ธ.ค. 6325 ธ.ค. 639 ธ.ค. 639 ธ.ค. 63
34วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  15 ธ.ค. 6315 ธ.ค. 63
35เปิดภาคการศึกษาที่ 2/25634 ม.ค. 644 ม.ค. 6412 ธ.ค. 6312 ธ.ค. 63
36วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.62 ม.ค. 641 ม.ค. 6414 ธ.ค. 6314 ธ.ค. 63