ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
115 - 18 ส.ค. 60-26 - 27 ส.ค. 6026 - 27 ส.ค. 60
221 - 25 ส.ค. 60-2 - 3 ก.ย. 602 - 3 ก.ย. 60
328 ส.ค. - 1 ก.ย. 60-9 - 10 ก.ย. 609 - 10 ก.ย. 60
44 - 8 ก.ย. 60-16 - 17 ก.ย. 6016 - 17 ก.ย. 60
511 - 15 ก.ย. 60-23 - 24 ก.ย. 6023 - 24 ก.ย. 60
618 - 22 ก.ย. 60-30 ก.ย. - 1 ต.ค. 6030 ก.ย. - 1 ต.ค. 60
725 - 29 ก.ย. 60-7 - 8 ต.ค. 607 - 8 ต.ค. 60
82 - 6 ต.ค. 60-14 - 15 ต.ค. 6014 - 15 ต.ค. 60
99 - 12 ต.ค. 60-21 - 22 ต.ค. 6021 - 22 ต.ค. 60
1016 - 20 ต.ค. 60-28 - 29 ต.ค. 6028 - 29 ต.ค. 60
1130 ต.ค. - 3 พ.ย. 60-4 - 5 พ.ย. 604 - 5 พ.ย. 60
126 - 10 พ.ย. 60-11 - 12 พ.ย. 6011 - 12 พ.ย. 60
1313 - 17 พ.ย. 60-18 - 19 พ.ย. 6018 - 19 พ.ย. 60
1420 - 24 พ.ย. 60-25 - 26 พ.ย. 6025 - 26 พ.ย. 60
1527 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60-2 - 3 ธ.ค. 602 - 3 ธ.ค. 60
164 - 8 ธ.ค. 60-9 - 10 ธ.ค. 609 - 10 ธ.ค. 60
สอบ12 - 15 ธ.ค. 60-16 - 17 ธ.ค. 6016 - 17 ธ.ค. 60
18 - 25 ธ.ค. 60-23 - 24 ธ.ค. 6023 - 24 ธ.ค. 60

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  1วันที่  26 - 27 ส.ค. 60
2.สัปดาห์ที่  2วันที่  2 - 3 ก.ย. 60
3.สัปดาห์ที่  5วันที่  23 - 24 ก.ย. 60รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี17 ก.ค. - 10 พ.ย. 60   
2ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1 - 2 ส.ค. 60 19 ส.ค. 6019 ส.ค. 60
3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 11 - 25 ส.ค. 60 22 ส.ค. - 3 ก.ย. 6022 ส.ค. - 3 ก.ย. 60
4วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.414 ส.ค. 60 25 ส.ค. 6025 ส.ค. 60
5เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256015 ส.ค. 60 26 ส.ค. 6026 ส.ค. 60
6เริ่มการเรียนการสอน15 ส.ค. 60 26 ส.ค. 6026 ส.ค. 60
7การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่เคาเตอร์เซอร์วิส)21 ส.ค. 60 3 ก.ย. 60 
8วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/255929 ส.ค. 60 9 ก.ย. 60 
9นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) ตั้งแต่วันที่29 ส.ค. 60 5 ก.ย. 605 ก.ย. 60
10ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ) ภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี4 - 15 ก.ย. 60 15 - 25 ก.ย. 6015 - 25 ก.ย. 60
11คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน8 ก.ย. 60 17 ก.ย. 60 
12ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2559 และ 3/255913 ก.ย. 60 20 ก.ย. 60 
13ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จนถึงวันที่ 13 ก.ย. 60 24 ก.ย. 6024 ก.ย. 60
14ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภาคปกติ และ 3/2559 ภาคพิเศษ (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)18 ก.ย. - 20 ธ.ค. 60 17 ก.ย. - 24 ธ.ค. 6017 ก.ย. - 24 ธ.ค. 60
15ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภายในวันที่29 ก.ย. 60 8 ต.ค. 60 
16ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง30 พ.ย. 60 30 พ.ย. 6030 พ.ย. 60
17วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง27 พ.ย. 60 3 ธ.ค. 603 ธ.ค. 60
18วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/256027 พ.ย. 60 3 ธ.ค. 603 ธ.ค. 60
19สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สอบสัปดาห์ที่ 1)12 - 15 ธ.ค. 60 16 - 17 ธ.ค. 6016 - 17 ธ.ค. 60
20สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สอบสัปดาห์ที่ 2)18 - 25 ธ.ค. 60 23 - 24 ธ.ค. 6023 - 24 ธ.ค. 60
21วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256025 ธ.ค. 60 24 ธ.ค. 6024 ธ.ค. 60
22นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 5 สอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ26 - 29 ธ.ค. 60   
23วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/256029 ธ.ค. 60 24 ธ.ค. 6024 ธ.ค. 60
24ปิดภาคการศึกษาที่ 1/256030 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 6025 ธ.ค. 60
25ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภายในวันที่12 ม.ค. 61 12 ม.ค. 6112 ม.ค. 61
26ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ15 - 17 ม.ค. 61 15 - 17 ม.ค. 6115 - 17 ม.ค. 61
27คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน19 ม.ค. 61 19 ม.ค. 6119 ม.ค. 61
28นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันที่20 ม.ค. 61 20 ม.ค. 6120 ม.ค. 61
29วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  24 ม.ค. 61 
30วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.626 ม.ค. 61 23 ม.ค. 6123 ม.ค. 61
31เปิดภาคการศึกษาที่ 2/256022 ม.ค. 61 27 ม.ค. 6127 ม.ค. 61