ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
119 - 23 มิ.ย. 6626 - 30 มิ.ย. 6629 - 30 ก.ค. 6629 - 30 ก.ค. 66
226 - 30 มิ.ย. 663 - 7 ก.ค. 665 - 6 ส.ค. 665 - 6 ส.ค. 66
33 - 7 ก.ค. 6610 - 14 ก.ค. 6612 - 13 ส.ค. 6612 - 13 ส.ค. 66
410 - 14 ก.ค. 6617 - 21 ก.ค. 6619 - 20 ส.ค. 6619 - 20 ส.ค. 66
517 - 21 ก.ค. 6624 - 27 ก.ค. 6626 - 27 ส.ค. 6626 - 27 ส.ค. 66
624 - 27 ก.ค. 6631 ก.ค. - 4 ส.ค. 662 - 3 ก.ย. 662 - 3 ก.ย. 66
731 ก.ค. - 4 ส.ค. 667 - 11 ส.ค. 669 - 10 ก.ย. 669 - 10 ก.ย. 66
87 - 11 ส.ค. 6615 - 18 ส.ค. 6616 - 17 ก.ย. 6616 - 17 ก.ย. 66
915 - 18 ส.ค. 6621 - 25 ส.ค. 6623 - 24 ก.ย. 6623 - 24 ก.ย. 66
1021 - 25 ส.ค. 6628 ส.ค. - 1 ก.ย. 6630 ก.ย. - 1 ต.ค. 6630 ก.ย. - 1 ต.ค. 66
1128 ส.ค. - 1 ก.ย. 664 - 8 ก.ย. 667 - 8 ต.ค. 667 - 8 ต.ค. 66
124 - 8 ก.ย. 6611 - 15 ก.ย. 6614 - 15 ต.ค. 6614 - 15 ต.ค. 66
1311 - 15 ก.ย. 6618 - 22 ก.ย. 6621 - 22 ต.ค. 6621 - 22 ต.ค. 66
1418 - 22 ก.ย. 6625 - 29 ก.ย. 6628 - 29 ต.ค. 6628 - 29 ต.ค. 66
1525 - 29 ก.ย. 662 - 6 ต.ค. 664 - 5 พ.ย. 664 - 5 พ.ย. 66
162 - 6 ต.ค. 669 - 12 ต.ค. 6611 - 12 พ.ย. 6611 - 12 พ.ย. 66
สอบ9 - 12 ต.ค. 6616 - 20 ต.ค. 6618 - 19 พ.ย. 6618 - 19 พ.ย. 66
16 - 20 ต.ค. 6624 ต.ค. 6625 พ.ย. 6625 พ.ย. 66

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  3วันที่  12 - 13 ส.ค. 66
2.สัปดาห์ที่  8วันที่  16 - 17 ก.ย. 66
3.สัปดาห์ที่  13วันที่  21 - 22 ต.ค. 66รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1การดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต8 พ.ค. 66   
2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต8 มิ.ย. - 5 ก.ค. 668 มิ.ย. - 5 ก.ค. 6622 ก.ค. - 13 ส.ค. 6622 ก.ค. - 13 ส.ค. 66
3การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน8 มิ.ย. - 5 ก.ค. 668 มิ.ย. - 5 ก.ค. 6622 ก.ค. - 13 ส.ค. 6622 ก.ค. - 13 ส.ค. 66
4วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/256618 มิ.ย. 6625 มิ.ย. 6628 ก.ค. 6621 ก.ค. 66
5เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256619 มิ.ย. 6626 มิ.ย. 6629 ก.ค. 6622 ก.ค. 66
6วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2565 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/25653 ก.ค. 663 ก.ค. 6615 ส.ค. 6615 ส.ค. 66
7นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) เพื่อไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่10 ก.ค. 6610 ก.ค. 6621 ส.ค. 6621 ส.ค. 66
8คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน10 ก.ค. 6610 ก.ค. 6622 ส.ค. 6622 ส.ค. 66
9นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับ counter ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next10 - 18 ก.ค. 6610 - 18 ก.ค. 6621 - 27 ส.ค. 6621 - 27 ส.ค. 66
10ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2565 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/256517 ก.ค. 6617 ก.ค. 6625 ส.ค. 6625 ส.ค. 66
11การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/256618 ก.ค. 6618 ก.ค. 6627 ส.ค. 6627 ส.ค. 66
12วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว21 ก.ค. 6621 ก.ค. 6627 ส.ค. 6627 ส.ค. 66
13ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในวันที่31 ก.ค. 6631 ก.ค. 6631 ส.ค. 6631 ส.ค. 66
14ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ (2/2565 ภาคปกติ) และ (3/2565 ภาคพิเศษ) (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)24 ก.ค. - 20 ต.ค. 6624 ก.ค. - 20 ต.ค. 662 ก.ย. - 19 พ.ย. 662 ก.ย. - 19 พ.ย. 66
15ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในวันที่11 ส.ค. 6611 ส.ค. 669 ก.ย. 669 ก.ย. 66
16ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566(รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1) ภายในวันที่22 ก.ย. 66   
17ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง25 ก.ย. 66 27 ต.ค. 66 
18คณะครุศาสตร์และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ส่งผลการทวนสอบให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน29 ก.ย. 66   
19วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง2 ต.ค. 662 ต.ค. 6629 ต.ค. 6629 ต.ค. 66
20นักศึกษาคณะครุศาสตร์และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ตรวจสอบผลการเรียน4 ต.ค. 66   
21สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/25669 - 24 ต.ค. 669 - 24 ต.ค. 6618 - 25 พ.ย. 6618 - 25 พ.ย. 66
22ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภายในวันที่20 ต.ค. - 1 พ.ย. 6620 ต.ค. - 1 พ.ย. 6619 - 28 พ.ย. 6619 - 28 พ.ย. 66
23วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25661 พ.ย. 661 พ.ย. 6625 พ.ย. 6625 พ.ย. 66
24สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ(Exit Exam)2 - 8 พ.ย. 66   
25วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/25668 พ.ย. 668 พ.ย. 6628 พ.ย. 6628 พ.ย. 66
26ปิดภาคการศึกษาที่ 1/25669 พ.ย. 669 พ.ย. 6629 พ.ย. 6629 พ.ย. 66