ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
17 - 11 ม.ค. 62-12 - 13 ม.ค. 6212 - 13 ม.ค. 62
214 - 18 ม.ค. 62-19 - 20 ม.ค. 6219 - 20 ม.ค. 62
321 - 25 ม.ค. 62-26 - 27 ม.ค. 6226 - 27 ม.ค. 62
428 ม.ค. - 1 ก.พ. 62-2 - 3 ก.พ. 622 - 3 ก.พ. 62
54 - 8 ก.พ. 62-9 - 10 ก.พ. 629 - 10 ก.พ. 62
611 - 15 ก.พ. 62-16 - 17 ก.พ. 6216 - 17 ก.พ. 62
718 - 22 ก.พ. 62-23 - 24 ก.พ. 6223 - 24 ก.พ. 62
825 ก.พ. - 1 มี.ค. 62-2 - 3 มี.ค. 622 - 3 มี.ค. 62
94 - 8 มี.ค. 62-9 - 10 มี.ค. 629 - 10 มี.ค. 62
1011 - 15 มี.ค. 62-16 - 17 มี.ค. 6216 - 17 มี.ค. 62
1118 - 22 มี.ค. 62-23 - 24 มี.ค. 6223 - 24 มี.ค. 62
1225 - 29 มี.ค. 62-30 - 31 มี.ค. 6230 - 31 มี.ค. 62
131 - 5 เม.ย. 62-6 - 7 เม.ย. 626 - 7 เม.ย. 62
149 - 12 เม.ย. 62-13 - 14 เม.ย. 6213 - 14 เม.ย. 62
1517 - 19 เม.ย. 62-20 - 21 เม.ย. 6220 - 21 เม.ย. 62
1622 - 26 เม.ย. 62-27 - 28 เม.ย. 6227 - 28 เม.ย. 62
สอบ29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62-4 - 5 พ.ค. 624 - 5 พ.ค. 62
6 - 17 พ.ค. 62-11 พ.ค. 6211 พ.ค. 62

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  6วันที่  16 - 17 ก.พ. 62
2.สัปดาห์ที่  11วันที่  23 - 24 มี.ค. 62
3.สัปดาห์ที่  14วันที่  13 - 14 เม.ย. 62รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต2 - 15 ม.ค. 62 9 - 27 ม.ค. 629 - 27 ม.ค. 62
2วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.46 ม.ค. 62 11 ม.ค. 6211 ม.ค. 62
3เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ,ระดับบัณฑิตศึกษา 1/25617 ม.ค. 62 12 ม.ค. 6212 ม.ค. 62
4นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ฯ หรือฝึกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)7 ม.ค. - 26 เม.ย. 62   
5นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 57) ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 229 ต.ค. 61 - 16 ก.พ. 62   
6นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 58) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอน)14 ม.ค. - 8 ก.พ. 62   
7นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 - 8 ก.พ. 62   
8นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 211 - 15 ก.พ. 62   
9การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)2 - 15 ม.ค. 62 9 - 27 ม.ค. 629 - 27 ม.ค. 62
10วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256121 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62 
11คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน29 ม.ค. 62 2 ก.พ. 62 
12นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อไปชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่30 ม.ค. 62 30 ม.ค. 6230 ม.ค. 62
13นักศึกษาภาคปกติชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ) ภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต30 ม.ค. - 7 ก.พ. 62 30 ม.ค. - 7 ก.พ. 6230 ม.ค. - 7 ก.พ. 62
14ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/25612 ก.พ. 62 6 ก.พ. 62 
15ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 จนถึงวันที่ 7 ก.พ. 62 12 ก.พ. 6212 ก.พ. 62
16เนื่องใน\"วันราชภัฏวิชาการ\" มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และให้ถือเป็นวันที่มีการเรียนการสอนนอกชั้นปกติ13 - 16 ก.พ. 62   
17ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)6 ก.พ. - 6 พ.ค. 62 9 ก.พ. - 9 พ.ค. 629 ก.พ. - 9 พ.ค. 62
18ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภายในวันที่1 มี.ค. 62 3 มี.ค. 62 
19ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง29 มี.ค. 62 4 เม.ย. 624 เม.ย. 62
20วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง17 เม.ย. 62 21 เม.ย. 6221 เม.ย. 62
21สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (สอบสัปดาห์ที่ 1)29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 4 - 5 พ.ค. 624 - 5 พ.ค. 62
22สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (สอบสัปดาห์ที่ 2)6 - 10 พ.ค. 62 11 พ.ค. 6211 พ.ค. 62
23สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (สอบสัปดาห์ที่ 3)13 - 17 พ.ค. 62   
24วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/256117 พ.ค. 62 11 พ.ค. 6226 พ.ค. 62
25นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 5 สอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ20 - 24 พ.ค. 62   
26วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/256124 พ.ค. 62 18 พ.ค. 6218 พ.ค. 62
27ปิดภาคการศึกษาที่ 2/256125 พ.ค. 62 19 พ.ค. 6219 พ.ค. 62
28ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภายในวันที่1 - 25 พ.ค. 62 5 - 18 พ.ค. 625 - 18 พ.ค. 62
29เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2561 (ไม่อนุญาตให้นศ.ภาคปกติลงทะเบียนเรียน ยกเว้นปีสุดท้ายที่ขอสำเร็จการศึกษา)  25 พ.ค. 6225 พ.ค. 62
30ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตร28 - 29 พ.ค. 62 20 - 21 พ.ค. 6220 - 21 พ.ค. 62
31ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคณะ30 - 31 พ.ค. 62 22 - 23 พ.ค. 6222 - 23 พ.ค. 62
32วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.66 มิ.ย. 62 27 พ.ค. 6227 พ.ค. 62
33คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน3 มิ.ย. 62 24 พ.ค. 6224 พ.ค. 62
34นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ได้ตั้งแต่วันที่4 มิ.ย. 62 25 พ.ค. 6225 พ.ค. 62
35วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา6 มิ.ย. 62   
36เปิดภาคการศึกษาที่ 1/25621 ก.ค. 62 27 ก.ค. 6227 ก.ค. 62