ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
127 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65-23 - 24 ก.ค. 65-
24 - 8 ก.ค. 65-30 - 31 ก.ค. 65-
311 - 15 ก.ค. 65-6 - 7 ส.ค. 65-
418 - 22 ก.ค. 65-13 - 14 ส.ค. 65-
525 - 27 ก.ค. 65-20 - 21 ส.ค. 65-
61 - 5 ส.ค. 65-27 - 28 ส.ค. 65-
78 - 12 ส.ค. 65-3 - 4 ก.ย. 65-
815 - 19 ส.ค. 65-10 - 11 ก.ย. 65-
922 - 26 ส.ค. 65-17 - 18 ก.ย. 65-
1029 ส.ค. - 2 ก.ย. 65-24 - 25 ก.ย. 65-
115 - 9 ก.ย. 65-1 - 2 ต.ค. 65-
1212 - 16 ก.ย. 65-8 - 9 ต.ค. 65-
1319 - 23 ก.ย. 65-15 - 16 ต.ค. 65-
1426 - 30 ก.ย. 65-22 - 23 ต.ค. 65-
153 - 7 ต.ค. 65-29 - 30 ต.ค. 65-
1610 - 20 ต.ค. 65-5 - 6 พ.ย. 65-
สอบ25 - 28 ต.ค. 65-12 - 13 พ.ย. 65-
31 ต.ค. - 9 พ.ย. 65-19 - 20 พ.ย. 65-

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  4วันที่  13 - 14 ส.ค. 65
2.สัปดาห์ที่  9วันที่  17 - 18 ก.ย. 65
3.สัปดาห์ที่  14วันที่  22 - 23 ต.ค. 65รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1การดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีและ 4 ปี10 พ.ค. 65   
2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 16 - 31 ก.ค. 65 
3การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรฯ)20 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 16 - 31 ก.ค. 65 
4วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/256526 มิ.ย. 65 22 ก.ค. 65 
5เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256527 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65 
6 วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2564 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/256411 ก.ค. 65 5 ส.ค. 65 
7นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) เพื่อไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่11 ก.ค. 65 6 ส.ค. 65 
8การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/256511 - 26 ก.ค. 65 6 - 21 ส.ค. 65 
9นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับ counter ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next18 - 26 ก.ค. 65 15 - 21 ส.ค. 65 
10คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน18 ก.ค. 65 10 ส.ค. 65 
11วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว18 ก.ค. 65 15 ส.ค. 65 
12ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2564 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/256419 ก.ค. 65 11 ส.ค. 65 
13ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จนถึงวันที่26 ก.ค. 65 21 ส.ค. 65