แบบลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโครงการสหกิจศึกษา
แบบลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโครงการสหกิจศึกษา
 
แบบลงทะเบียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโครงการสหกิจศึกษา
รหัสนักศึกษา
รหัสกลุ่มเรียน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - นามสกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
จะฝึกปฏิบัติงานภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
ประเภทของสถานประกอบการ
ที่อยู่สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
เบอร์โทร
แฟกซ์
พนักงานที่ปรึกษา
ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษา
ตำแหน่งงานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ไฟล์รูปภาพ
รหัสผ่านเข้าใช้งาน
ยืนยันรหัสผ่าน