ปีหลักสูตร :
>> เลือกคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีหลักสูตร หลักสูตร สาขาวิชา แสดงรายวิชา
55 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์รายละเอียด
[ ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    อาคาร 9      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
[ สำหรับผู้ดูแลระบบ ]