โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1001103คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 02รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 03ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 04ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 05ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 06ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 07ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 09ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 10ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 11ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 12ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 13ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 14รศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ดาวน์โหลด
" 15รศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ดาวน์โหลด
" 16ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 17ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 18ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 19ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
1004101การประกันคุณภาพการศึกษาและกฏหมายสำหรับครู 01ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 02ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
1006105ภาษาและวัฒนธรรม 01ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 02ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 03ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 04ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 05ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 06ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
1016103ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 02รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 03ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 04รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1016104ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 03ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
1017111ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา 01ดร. พณกฤษ บุญพบดร.พณกฤษ+อ.ลลนาดาวน์โหลด
1022304การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 13ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1022306วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 01อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 09อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 10ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3923456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1922 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043