โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
2532312มาตรฐานงานพัฒนาชุมชน 01อ. เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 02อ. เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 03อ. เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 04อ. เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 05อ. เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ดาวน์โหลด
2533601เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 01อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
2533802การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 3 02อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะอ.จิตติมา+อ.อุดมศักดิ์+อ.เดโชดาวน์โหลด
2533903การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 01อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
" 02อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
" 03อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
" 04อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
" 05อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
2534802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 3 02อ. จิตติมา ดำรงวัฒนะอ.จิตติมา+อ.อุดมศักดิ์+อ.เดโชดาวน์โหลด
9000106ภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ 01ผศ. ประหยัด เกษม ดาวน์โหลด
9000111ภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ 03ผศ. ประหยัด เกษม ดาวน์โหลด
" 04ผศ. เสาวภา ธานีรัตน์ ดาวน์โหลด
" 07ผศ. เสาวภา ธานีรัตน์ ดาวน์โหลด
" 11ผศ. ประหยัด เกษม ดาวน์โหลด
" 12ผศ. เสาวภา ธานีรัตน์ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 19 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043