โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1001103คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู03ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 04ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 05ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 09ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 11ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 12ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 13ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 14ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 17ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1006105ภาษาและวัฒนธรรม 01ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 02ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 03ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 04ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 05ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
" 06ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ดาวน์โหลด
1016104ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 05ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1022306วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 01อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 02อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 03ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง ดาวน์โหลด
" 04ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง ดาวน์โหลด
" 09ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 10อ. อภินันท์ อามีเราะ ดาวน์โหลด
" 11ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 12ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 13อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 14อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 15อ. อภินันท์ อามีเราะ ดาวน์โหลด
" 16อ. อภินันท์ อามีเราะ ดาวน์โหลด
" 17อ. อภินันท์ อามีเราะ ดาวน์โหลด
1023217หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 01อ. อลิสา ตลึงผลดร.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
" 02อ. อลิสา ตลึงผลดร.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
1023401การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 01อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
" 02อ. ผการัตน์ โรจน์ดวงธวัชชัย คงนุ่มดาวน์โหลด
1024807การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 01ดร. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
1024809ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 01อ. จุฬาลักษณ์ สุตระคณะกรรมการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยดาวน์โหลด
" 02อ. จุฬาลักษณ์ สุตระคณะกรรมการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยดาวน์โหลด
" 03ดร. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
" 04ดร. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
" 05อ. อรดา โอภาสรัตนากรสุดารัตร์ ธีรพิสิฐดาวน์โหลด
" 06อ. อรดา โอภาสรัตนากรคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปดาวน์โหลด
" 07อ. อรดา โอภาสรัตนากรคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปดาวน์โหลด
" 08อ. อรดา โอภาสรัตนากรคณะกรรมการสาขาวิชาพลศึกษาดาวน์โหลด
" 09อ. อรดา โอภาสรัตนากรคณะกรรมการสาขาวิชาพลศึกษาดาวน์โหลด
" 10ผศ. ศึกษา เบ็ญจกุล ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3323456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1601 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043