โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1632210การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 01อ. ศิริญาพร ปรีชา ดาวน์โหลด
1634408การอ่านและการเขียนทางด้านสารสนเทศ 01อ. ศิริญาพร ปรีชา ดาวน์โหลด
2532311การพัฒนาองค์กรชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้วอ.พงค์ประสิทธิ์ + อ.เดโชดาวน์โหลด
2532316ภาวะผู้นำและจริยธรรมในชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533603การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533905สารนิพนธ์ 02อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533906สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 01อ. พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ดาวน์โหลด
2534802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 3 01อ. เดโช แขน้ำแก้วคณะกรรมการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
2551303หลักกฎหมายเบื้องต้น 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2552304กฎหมายอาญา 1 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2552509ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 01อ. พีรดาว หมัดอ่าดัม ดาวน์โหลด
2553504ภาวะความเป็นผู้นำ 01อ. ธีรยุทธ ชะนิล ดาวน์โหลด
2566507การสืบสวนและการสอบสวน 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2574309หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 01อ. นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ ดาวน์โหลด
2574312เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 01อ. นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ ดาวน์โหลด
3001106การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 01ผศ.ดร. สุภาวดี พรหมมา ดาวน์โหลด
3011109ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน 01อ. ชนิดา รอดหยู่ ดาวน์โหลด
3034910การวิจัยการประชาสัมพันธ์ 01ผศ.ดร. สุภาวดี พรหมมา ดาวน์โหลด
3053204การเขียนบทโฆษณา 01อ. ยศยง เซ็นภักดี ดาวน์โหลด
3053505การวางแผนสื่อโฆษณา 01อ. ยศยง เซ็นภักดี ดาวน์โหลด
3054507ธุรกิจงานโฆษณา 01อ. ยศยง เซ็นภักดี ดาวน์โหลด
3503301การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 01อ. ฐิติมา บูรณวงศ์ ดาวน์โหลด
3521105การบัญชี 2 01ผศ. พัชรินทร์ โสมปาน ดาวน์โหลด
3522106บัญชีการเงิน 01อ. เบญจา ทองพันธ์ ดาวน์โหลด
3524105การบัญชีชั้นสูง 2 01อ. ปาริชาติ มณี ดาวน์โหลด
3524314การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม 01อ. ปาริชาติ มณี ดาวน์โหลด
3533409การวางแผนและการควบคุมกำไร 01อ. จิรัชญา งามขำ ดาวน์โหลด
3543115การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 01อ. ตรีฤกษ์ เพชรมนต์ ดาวน์โหลด
3561104องค์การและการจัดการ 01ดร. ทรงพล โสภณ ดาวน์โหลด
3562312การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 01อ. ฐิติมา บูรณวงศ์ ดาวน์โหลด
3562317การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการ 01อ. อุธรณ์ แก้วซัง ดาวน์โหลด
" 02อ. อุธรณ์ แก้วซัง ดาวน์โหลด
3562405การจัดการสำนักงาน 01อ. เอื้องฟ้า เขากลม ดาวน์โหลด
3563122แผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 01อ. ตรีฤกษ์ เพชรมนต์ ดาวน์โหลด
3563123การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 01อ. พุทธิดา อธิตัง ดาวน์โหลด
" 02อ. พุทธิดา อธิตัง ดาวน์โหลด
3563414การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 01อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
" 02อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
3564212การจัดการเชิงกลยุทธ์ 01อ. ส.ศิริชัย นาคอุดม ดาวน์โหลด
" 01อ. ส.ศิริชัย นาคอุดม ดาวน์โหลด
" 02อ. ส.ศิริชัย นาคอุดม ดาวน์โหลด
" 02อ. ส.ศิริชัย นาคอุดม ดาวน์โหลด
3601101การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 01อ. นราธิป ธีรธนาธร ดาวน์โหลด
3602304พฤติกรรมองค์การ 01อ. เอื้องฟ้า เขากลม ดาวน์โหลด
3604902สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 01อ. นราธิป ธีรธนาธร ดาวน์โหลด
3621105หลักการจัดการโลจิสติกส์ 01อ. ฐิติมา บูรณวงศ์ ดาวน์โหลด
3632302เทคโนโลยีสื่อผสม 01อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
3633302การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
3634302กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 01อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
4091402แคลคูลัส 1 01อ. รัตติยา ฤทธิช่วย ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 22 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 65 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043