โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1014103กฎหมายและการประกันคุณภาพการศึกษา 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 02ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
1022303การจัดการเรียนรู้ 01อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ดาวน์โหลด
" 01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ดาวน์โหลด
" 02ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุลดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 06อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อารี สาริปาดาวน์โหลด
" 06ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อารี สาริปาดาวน์โหลด
" 07ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุลดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 09ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 09อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จิราภรณ์ เหมพันธ์ดาวน์โหลด
" 10อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุลดาวน์โหลด
" 10ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 11ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 11อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จิราภรณ์ เหมพันธ์ดาวน์โหลด
" 12ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 12อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จิราภรณ์ เหมพันธ์ดาวน์โหลด
" 13ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 13อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จิราภรณ์ เหมพันธ์ดาวน์โหลด
" 14ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 14อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จิราภรณ์ เหมพันธ์ดาวน์โหลด
1024603ทักษะการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 01อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
1024802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 01อ. ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ ดาวน์โหลด
1024806การทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 01อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 02อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05อ. สาวิตรี ชามทอง ดาวน์โหลด
" 06อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 07อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 08 ว่าที่ ร.ต. ดร.ปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ ดาวน์โหลด
" 10อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
" 11อ. วีรศักดิ์ ทวีเมือง ดาวน์โหลด
" 12อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติอ.กมลทิพย์+อ.รัตนา+อ.ปุรเชษฐดาวน์โหลด
" 13อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสา+อ.มานะดาวน์โหลด
" 14อ. นพรัตน์ หมีพลัด ดาวน์โหลด
" 15อ. นพรัตน์ หมีพลัด ดาวน์โหลด
1025124เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
1025801ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
1025802ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 01อ. ศึกษา เรืองดำ ดาวน์โหลด
" 02อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
1025803การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 03อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
1025804การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 01อ. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3723456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1832 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043