โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1014102กฎหมายการศึกษา 01ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 03ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 04ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1014103กฎหมายและการประกันคุณภาพการศึกษา 01ผศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ดาวน์โหลด
" 03ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 04ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 07ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 08ดร. ไกรเดช ไกรสกุล ดาวน์โหลด
" 09ดร. ไกรเดช ไกรสกุล ดาวน์โหลด
1017101จริยธรรมสำหรับผู้นำด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
1022301หลักการจัดการเรียนรู้ 05อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 11อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1022302ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
1022303การจัดการเรียนรู้ 01ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 06ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 09ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 10อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 11อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 12ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 13ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 14อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 15อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 16อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
1024204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 01อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
" 02อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
1024206การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 01ผศ. นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ. นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ดาวน์โหลด
1024208การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 01ผศ. นิตยารัตน์ คงนาลึก ดาวน์โหลด
" 02ผศ. นิตยารัตน์ คงนาลึก ดาวน์โหลด
1024603ทักษะการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 01ดร. จิต นวนแก้ว ดาวน์โหลด
" 02ดร. จิต นวนแก้ว ดาวน์โหลด
1024802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 01อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์คณะกรรมการสาขาวิชาภาษาไทยดาวน์โหลด
" 04อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อรดา โอภาสรัตนากรดาวน์โหลด
" 05อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สาวิตรี ชามทองดาวน์โหลด
" 06อ. วัยวุฒ อินทวงศ์เชริษา ใจแผ้วดาวน์โหลด
" 07อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จีรนันท์ ปรีชาชาญดาวน์โหลด
1024804การทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 01ผศ. จรุงใจ มนต์เลี้ยง ดาวน์โหลด
" 01อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จรุงใจ มนต์เลี้ยงดาวน์โหลด
" 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์เชริษา ใจแผ้วดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์คณะกรรมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์คณะกรรมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3723456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1822 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043