โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1001101ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 05ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 06ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 07ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 08รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 09รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 10อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 11อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 12ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 13ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 16ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 17ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
1006105ภาษาและวัฒนธรรม 01ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 02ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 03ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 04ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 04ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 05ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 06ดร. สุจินต์ หนูแก้วดร.สุจินต์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
1016103ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 01ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 02รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 03รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 04ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 05รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 06ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1016104ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 03ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 04ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1017110สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 01ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1021101ปรัชญาการศึกษา 01ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
1021207การพัฒนาหลักสูตร 01ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 06ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 09ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 10ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 11ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 12ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 13ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 14ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1022303การจัดการเรียนรู้ 01ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
1023307การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 01ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
" 02ดร. จิต นวนแก้ว ดาวน์โหลด
1024111การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
1024204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 01อ. อลิสา ตลึงผลดร.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
1024207หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 01อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 4023456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1977 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043