โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1003102เพศศึกษา 01อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
" 02อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
" 03อ. จุฑามาศ ศุภพันธ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 05อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 06อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 07อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 07อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 07อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 08อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 08อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 08อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 11อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
1006105ภาษาและวัฒนธรรม 01ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 02ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 03ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 04ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 05ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
" 06ดร. จุไรรัตน์ รัตติโชติดร.สุจินต์ + ดร.จุไรรัตน์ + รศ.วิมลดาวน์โหลด
1012103การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพในสังคมไทย 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 04ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 05ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 06ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 07ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 08ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
1016103ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 03รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 03รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 04รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 04รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 06รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 06รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
1016104ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1021207การพัฒนาหลักสูตร 01อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 03ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 04ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 05อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 07ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 08อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 09อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1023307การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 03ดร. จิต นวนแก้ว ดาวน์โหลด
1024207หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 01อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
" 02อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3623456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1780 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043