โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1014103กฎหมายและการประกันคุณภาพการศึกษา 03ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 04ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 07ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 08ดร. ไกรเดช ไกรสกุล ดาวน์โหลด
" 09ดร. ไกรเดช ไกรสกุล ดาวน์โหลด
1017101จริยธรรมสำหรับผู้นำด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
1022301หลักการจัดการเรียนรู้ 11อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1022302ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
1022303การจัดการเรียนรู้ 01ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 06ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 09ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 10อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 11อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 12ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 13ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 14อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 15อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 16อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
1024204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 01อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
" 02อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
1024206การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 01ผศ. นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ. นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ดาวน์โหลด
1024802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 01อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
1025802ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 05อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 06อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 07อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 17อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติอ.กมลทิพย์+อ.รัตนาดาวน์โหลด
1027907การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 01ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
1043308การวิจัยทางการศึกษา 01ผศ.ดร. เกศริน มนูญผล ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. เกศริน มนูญผล ดาวน์โหลด
" 03ดร. กุสุมา ใจสบาย ดาวน์โหลด
" 04ดร. กุสุมา ใจสบาย ดาวน์โหลด
1043412สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย 01ผศ.ดร. มลิวัลย์ สมศักดิ์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. มลิวัลย์ สมศักดิ์ ดาวน์โหลด
1043504โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล 01ผศ.ดร. มลิวัลย์ สมศักดิ์ ดาวน์โหลด
1051205จิตวิทยาการเรียนการสอน 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 04อ. รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ ดาวน์โหลด
" 05อ. รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ ดาวน์โหลด
" 06อ. รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ ดาวน์โหลด
" 07อ. รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ ดาวน์โหลด
" 08อ. รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1823456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 897 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043