โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
9000111ภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ 01อ. จุฑาทิพย์ ไกรนรา ดาวน์โหลด
" 02อ. จุฑาทิพย์ ไกรนรา ดาวน์โหลด
" 03อ. จุฑาทิพย์ ไกรนรา ดาวน์โหลด
" 04อ. จุฑาทิพย์ ไกรนรา ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 4 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043