โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1552629การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 01ผศ. วิยะดา พรหมจิตต์ ดาวน์โหลด
1552634ภาษาอังกฤษการเลขานุการ 2 01อ. กษมา ภักดีพันธ์ ดาวน์โหลด
1553614การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 01อ. กษมา ภักดีพันธ์ ดาวน์โหลด
1554907ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและสัมมนา 01ผศ. วิยะดา พรหมจิตต์ ดาวน์โหลด
1631106สารสนเทศในบริบทสังคม 01อ. สุธิดา ไทยกลาง ดาวน์โหลด
1632210การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 01อ. ศิริญาพร ปรีชา ดาวน์โหลด
1634408การอ่านและการเขียนทางด้านสารสนเทศ 01อ. ศิริญาพร ปรีชา ดาวน์โหลด
1634812การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ 01อ. สุธิดา ไทยกลางคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดาวน์โหลด
2532311การพัฒนาองค์กรชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้วอ.พงค์ประสิทธิ์ + อ.เดโชดาวน์โหลด
2532316ภาวะผู้นำและจริยธรรมในชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533603การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533905สารนิพนธ์ 02อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533906สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 01อ. พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ ดาวน์โหลด
2534802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 3 01อ. เดโช แขน้ำแก้วคณะกรรมการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนดาวน์โหลด
2551303หลักกฎหมายเบื้องต้น 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2552304กฎหมายอาญา 1 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2552401สวัสดิการสังคมไทย 01อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
2552507นโยบายสาธารณะและการวางแผน 01อ. ปาริชาติ ชุมพงศ์ ดาวน์โหลด
2552509ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 01อ. พีรดาว หมัดอ่าดัม ดาวน์โหลด
2553504ภาวะความเป็นผู้นำ 01อ. ธีรยุทธ ชะนิล ดาวน์โหลด
2554208จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 01อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
" 02อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
2561305กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกคำสั่ง ลาภมิควรได้ 01อ. ญาตรี สมล่ำ ดาวน์โหลด
2562308กฎหมายธุรกิจ 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
2562309กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
2562317กฎหมายลักษณะมรดก 01อ. ญาตรี สมล่ำ ดาวน์โหลด
2563314กฎหมายล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
2563315กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
2566411กฎหมายจราจร 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2566507การสืบสวนและการสอบสวน 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2574309หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 01อ. นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ ดาวน์โหลด
2574312เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 01อ. นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ ดาวน์โหลด
3001106การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 01ผศ.ดร. สุภาวดี พรหมมา ดาวน์โหลด
3011109ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน 01อ. ชนิดา รอดหยู่ ดาวน์โหลด
3034910การวิจัยการประชาสัมพันธ์ 01ผศ.ดร. สุภาวดี พรหมมา ดาวน์โหลด
3053204การเขียนบทโฆษณา 01อ. ยศยง เซ็นภักดี ดาวน์โหลด
3053505การวางแผนสื่อโฆษณา 01อ. ยศยง เซ็นภักดี ดาวน์โหลด
3054507ธุรกิจงานโฆษณา 01อ. ยศยง เซ็นภักดี ดาวน์โหลด
3503301การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 01อ. ฐิติมา บูรณวงศ์ ดาวน์โหลด
3521105การบัญชี 2 01ผศ. พัชรินทร์ โสมปาน ดาวน์โหลด
3522106บัญชีการเงิน 01อ. เบญจา ทองพันธ์ ดาวน์โหลด
3523209การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 01อ. สอางเนตร ทินนาม ดาวน์โหลด
3524105การบัญชีชั้นสูง 2 01อ. ปาริชาติ มณี ดาวน์โหลด
3524304การบัญชีเพื่อการจัดการ 01อ. เบญจา ทองพันธ์ ดาวน์โหลด
3524314การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม 01อ. ปาริชาติ มณี ดาวน์โหลด
3531103การเงินธุรกิจ 01อ. วิสุตร์ เพชรรัตน์ ดาวน์โหลด
3533409การวางแผนและการควบคุมกำไร 01อ. จิรัชญา งามขำ ดาวน์โหลด
3543115การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 01อ. ตรีฤกษ์ เพชรมนต์ ดาวน์โหลด
3561104องค์การและการจัดการ 01ดร. ทรงพล โสภณ ดาวน์โหลด
3562312การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 01อ. ฐิติมา บูรณวงศ์ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 323 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 128 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043