โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
2532401การสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน 01อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
2533223การพัฒนาครอบครัว เด็ก และเยาวชน 01อ. ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ ดาวน์โหลด
2533603การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2551506การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 01สิบโท กฤตกร ทองนอก ดาวน์โหลด
2552104ทฤษฎีการเมือง 01อ. ปิยะดา เวชประสิทธิ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. ปิยะดา เวชประสิทธิ์ ดาวน์โหลด
2552401สวัสดิการสังคมไทย 01อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
2552405ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 01อ. สุธิดา ไทยกลาง ดาวน์โหลด
" 02อ. สุธิดา ไทยกลาง ดาวน์โหลด
2552507นโยบายสาธารณะและการวางแผน 01อ. ปาริชาติ ชุมพงศ์ ดาวน์โหลด
2552509ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 01อ. พีรดาว หมัดอ่าดัม ดาวน์โหลด
2553108สันติศึกษา 01ดร. เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร ดาวน์โหลด
2553504ภาวะความเป็นผู้นำ 01สิบโท กฤตกร ทองนอก ดาวน์โหลด
2561304กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
2562317กฎหมายลักษณะมรดก 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2563314กฎหมายล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟูกิจการ 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
2563315กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
2563518กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 01อ. กันยนา ศรีพฤกษ์ ดาวน์โหลด
" 01อ. บรรดิษฐ์ สีคงคา ดาวน์โหลด
3504102จริยธรรมทางธุรกิจ 01อ. เพียงใจ คงพันธ์ ดาวน์โหลด
3522106บัญชีการเงิน 01อ. จิรัชญา งามขำ ดาวน์โหลด
3524317การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี 01อ. ปาริชาติ มณี ดาวน์โหลด
3562405การจัดการสำนักงาน 01อ. เพียงใจ คงพันธ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. เพียงใจ คงพันธ์ ดาวน์โหลด
3563127การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 01อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
" 02อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
3563210ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 03อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
3631101พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 01อ. ศิริพันธ์ เทพมาก ดาวน์โหลด
3632103ระบบฐานข้อมูล 01อ. นวพล เทพนรินทร์ ดาวน์โหลด
3632302เทคโนโลยีสื่อผสม 01อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
3633302การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
3633306การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 01อ. นวพล เทพนรินทร์ ดาวน์โหลด
3634904โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
" 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
4071109กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 01อ. หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ ดาวน์โหลด
4071110กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 01อ. หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ ดาวน์โหลด
4073616ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 01อ. สิตา สโมสร ดาวน์โหลด
4091402แคลคูลัส 1 02อ. วลิษา อินทรภักดิ์ ดาวน์โหลด
5503020การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 01ดร. วิลาวัณย์ จินวรรณ ดาวน์โหลด
5563112การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 01ผศ. สุภาพ บุญเรือง ดาวน์โหลด
5564633วิศวกรรมสำรวจ 01อ. เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ ดาวน์โหลด
5663501มนุษยสัมพันธ์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 01อ. พงศ์พัชร บัวเพ็ชร ดาวน์โหลด
9000207สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 01อ. ทัศนีย์ หมอสอน ดาวน์โหลด
" 02อ. ทัศนีย์ หมอสอน ดาวน์โหลด
9000307พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 01อ. พีระพงศ์ สุจริตพันธ์ ดาวน์โหลด
9000407การคิดและการตัดสินใจ 01อ. ณวิสาร์ จุลเพชร ดาวน์โหลด
" 02อ. ดาวุด ปวงชน ดาวน์โหลด
9000408การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 01อ. วัฒนณรงค์ มากพันธ์อ.วัฒนณรงค์ + อ.หทัยรัตน์ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 48 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043