โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1003102เพศศึกษา 01อ. ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ดาวน์โหลด
" 02อ. ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ดาวน์โหลด
" 03อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 04อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 05อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 06อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
" 07อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 08อ. ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ดาวน์โหลด
" 09อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 10อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 11อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
" 12อ. สุภาวดี หนูเจริญ ดาวน์โหลด
1012103การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพในสังคมไทย 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 03ดร. อภิชาติ วัชรพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 04ดร. อภิชาติ วัชรพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 07ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 08ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 09ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 10ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 11ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 12ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1021207การพัฒนาหลักสูตร 01อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 06ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 07ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
" 08อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 13อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 14อ. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
1023307การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 03ดร. จิต นวนแก้ว ดาวน์โหลด
1024111การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 02อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
1024204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 01อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสา+ดร.ปรีชาดาวน์โหลด
" 02อ. อลิสา ตลึงผลอ.แก้วใจ+อ.อลิสา+ดร.ปรีชาดาวน์โหลด
1024207หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 01อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
" 02อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
1024805การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
" 02อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 03อ. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
" 04อ. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
" 06อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 07อ. ธารหทัย มาลาเวช ดาวน์โหลด
" 08 ว่าที่ ร.ต. ดร.ปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ ดาวน์โหลด
" 10อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
" 11อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
" 12อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติอ.กมลทิพย์+อ.รัตนา+อ.ปุรเชษฐดาวน์โหลด
" 14อ. นพรัตน์ หมีพลัด ดาวน์โหลด
" 15อ. นพรัตน์ หมีพลัด ดาวน์โหลด
1025803การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 06อ. ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ดาวน์โหลด
" 07อ. ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ดาวน์โหลด
" 08อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติอ.กมลทิพย์+อ.รัตนา+อ.ปุรเชษฐดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3423456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1683 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043