โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1024111การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
1033108นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 01อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 01อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 02อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 02อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 03อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 03อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 04อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 04อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 05อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 05อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 06อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 06อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 07อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 07อ. เศณวี ฤกษ์มงคล ดาวน์โหลด
" 08อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 08อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 09อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 09อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 10อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
" 10อ. พจน์ ใจบุญ ดาวน์โหลด
1071101การศึกษาปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
" 02อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1071102จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรม เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 01อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
" 02อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
1071107สุขอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
" 02อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
1073603การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 01อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
1074209ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
" 02อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1074501การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1074702การบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1642307ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 01อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติ ดาวน์โหลด
2503401อาเซียนศึกษา 01อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติอ.อลิสา+อ.กมลทิพย์ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 34 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043