โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
3632103ระบบฐานข้อมูล 01อ. นวพล เทพนรินทร์ ดาวน์โหลด
3633306การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 01อ. นวพล เทพนรินทร์ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 2 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043