โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1002101นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 01ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 02ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 03ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 04ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 05ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 06ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 07ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 08ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 09ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 10ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 11ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 12ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 13ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 14ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 15ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 16ดร. พณกฤษ บุญพบ ดาวน์โหลด
" 17รศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ดาวน์โหลด
" 18ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 19ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
1004101การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายสำหรับครู 01ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 03ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 04ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 05ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 06ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 07ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 08ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 09ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 10ผศ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 11ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 12ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 13ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 14ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 15ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
1017201การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สังคมการเรียนรู้ 01ผศ.ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
1021102การพัฒนาหลักสูตร 01ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 02ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. ประภาศรี เพรชมนต์วัยวุฒ อินทวงศ์ดาวน์โหลด
" 04อ. ประภาศรี เพรชมนต์วัยวุฒ อินทวงศ์ดาวน์โหลด
" 05อ. ประภาศรี เพรชมนต์ผศ.ดร.อารี+อ.ลลนาดาวน์โหลด
" 06ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 07ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 08อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 09อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 10อ. ประภาศรี เพรชมนต์อภินันท์ อามีเราะดาวน์โหลด
" 11อ. ประภาศรี เพรชมนต์อภินันท์ อามีเราะดาวน์โหลด
" 12อ. ประภาศรี เพรชมนต์อภินันท์ อามีเราะดาวน์โหลด
" 13ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง ดาวน์โหลด
" 14อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด
" 15อ. ประภาศรี เพรชมนต์ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 3123456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1550 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043