โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
3564801การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 04อ. พรศิลป์ บัวงามคณะกรรมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
" 05อ. พรศิลป์ บัวงามคณะกรรมการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาวน์โหลด
3631101พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
" 01อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
" 02อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
3632104โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 01อ. ศิริพันธ์ เทพมาก ดาวน์โหลด
" 01อ. ศิริพันธ์ เทพมาก ดาวน์โหลด
" 02อ. ศิริพันธ์ เทพมาก ดาวน์โหลด
" 03อ. ศิริพันธ์ เทพมาก ดาวน์โหลด
3632302เทคโนโลยีสื่อผสม 01อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
" 02อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
" 03อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
3632308ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
3633102การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 02อ. ศิริพันธ์ เทพมาก ดาวน์โหลด
3633201ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารเครือข่าย 01อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
3633303ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 01อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
3634102การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 01อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
" 02อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
" 03อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
3634303หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
" 01อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
" 02อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
" 03อ. พรศิลป์ บัวงาม ดาวน์โหลด
3634903โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1 01อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
" 02อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
" 03อ. ศิวพร ถาวรวงศา ดาวน์โหลด
3634904โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2 01อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 27 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043