โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามผู้สอน)
.
ค้นหาจากชื่อผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน รายวิชา กลุ่มเรียน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
อ. เกรียงไกร ข่ายม่าน2531105หลักสังคมวิทยากับการพัฒนาชุมชน 05 ดาวน์โหลด
" 2531105หลักสังคมวิทยากับการพัฒนาชุมชน 04 ดาวน์โหลด
" 2531105หลักสังคมวิทยากับการพัฒนาชุมชน 03 ดาวน์โหลด
ผศ.ดร. เกศริน มนูญผล1042107หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 19 ดาวน์โหลด
" 1042107หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 18 ดาวน์โหลด
" 1042107หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 17 ดาวน์โหลด
" 1042107หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 16 ดาวน์โหลด
" 1043302การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 07 ดาวน์โหลด
อ. คณาพร แก้วแกมจันทร์1551112การฟังและพูดระดับต้น 02 ดาวน์โหลด
" 1552305การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 03 ดาวน์โหลด
" 1552305การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 01 ดาวน์โหลด
" 1552305การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 02 ดาวน์โหลด
" 1552629การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 03 ดาวน์โหลด
" 1552629การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 02 ดาวน์โหลด
" 1552629การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 01 ดาวน์โหลด
" 1554605การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 01 ดาวน์โหลด
" 9000107ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 09 ดาวน์โหลด
" 9000107ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 08 ดาวน์โหลด
อ. คมกฤช แก่นทอง5511220ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 06 ดาวน์โหลด
" 5511220ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 05 ดาวน์โหลด
" 5572307เครื่องกลไฟฟ้า 1 01 ดาวน์โหลด
" 5572601การควบคุมมอเตอร์ 01 ดาวน์โหลด
" 5573204การติดตั้งระบบไฟฟ้า 2 01 ดาวน์โหลด
" 5573405ระบบไฟฟ้ากำลัง 01 ดาวน์โหลด
" 5574112ปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะเทคโนโลยีไฟฟ้า 4 01 ดาวน์โหลด
" 5574905หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 01 ดาวน์โหลด
อ. จรุ ถิ่นพระบาท3541102หลักการตลาด 03 ดาวน์โหลด
" 3541102หลักการตลาด 01 ดาวน์โหลด
" 3541102หลักการตลาด 02 ดาวน์โหลด
" 3562313การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 01 ดาวน์โหลด
" 3562313การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 01 ดาวน์โหลด
" 3562313การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 04 ดาวน์โหลด
" 3562313การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 02 ดาวน์โหลด
" 3562313การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 03 ดาวน์โหลด
" 3602303มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 02 ดาวน์โหลด
" 3602303มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 01 ดาวน์โหลด
ผศ. จรุงใจ มนต์เลี้ยง1072207นาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 02 ดาวน์โหลด
" 1072207นาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 01 ดาวน์โหลด
" 1074209ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 03 ดาวน์โหลด
" 1074209ความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 01 ดาวน์โหลด
" 1074502วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 03 ดาวน์โหลด
" 1074502วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 01 ดาวน์โหลด
" 1074502วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 02 ดาวน์โหลด
อ. จันจิรา นาวารัตน์1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 10 ดาวน์โหลด
" 1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 09 ดาวน์โหลด
" 1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 07 ดาวน์โหลด
" 1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 08 ดาวน์โหลด
" 1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 06 ดาวน์โหลด
" 1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 04 ดาวน์โหลด
" 1082101การศึกษาแบบเรียนรวม 05 ดาวน์โหลด

หน้าที่ : |< << 1 2 จาก 19345678910 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 920 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043