รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษา :
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามคณะ]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามรายวิชา]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามผู้สอน]
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1001103คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 02รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
1016103ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 02รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 04รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
1022306วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 01อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. ลลนา เลิศจิระวงศ์ ดาวน์โหลด
1043415การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 05อ. กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร ดาวน์โหลด
" 06อ. กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร ดาวน์โหลด
" 07อ. กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร ดาวน์โหลด
" 08อ. กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร ดาวน์โหลด
" 09อ. กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร ดาวน์โหลด
" 13ดร. วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ดาวน์โหลด
" 14ดร. วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ดาวน์โหลด
" 15ดร. วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ดาวน์โหลด
" 17ดร. วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ดาวน์โหลด
" 18ดร. วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ดาวน์โหลด
1066620สัมมนาการจัดการเชิงบูรณาการนวัตกรรมแนวโน้มด้านสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา01ดร. ลัญจกร นิลกาญจน์ดร.ลัญจกร นิลการญจน์และคณะดาวน์โหลด
1067133ทฤษฎีฐานรากและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ01ดร. ลัญจกร นิลกาญจน์ ดาวน์โหลด
1091423กีฬาสากลประเภทเดี่ยว/คู่ (กรีฑา) 01อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
1091442การเล่นพื้นเมืองและกีฬาไทย (กระบี่กระบอง) 01อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
" 02อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
1093205หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 01อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
" 02อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
1102403วรรณคดีอังกฤษเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 01ผศ. วิยะดา พรหมจิตต์ ดาวน์โหลด
1552651ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1 01ผศ. วิยะดา พรหมจิตต์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ. วิยะดา พรหมจิตต์ ดาวน์โหลด
1553668ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2 01ผศ. วิยะดา พรหมจิตต์ ดาวน์โหลด
1632108การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ 01ดร. ธิดา แซ่ชั้น ดาวน์โหลด
1633126การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 01ดร. ธิดา แซ่ชั้น ดาวน์โหลด
1633129การจัดการสารสนเทศสำนักงาน 01ดร. ธิดา แซ่ชั้น ดาวน์โหลด
1633315บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป 01ดร. ธิดา แซ่ชั้น ดาวน์โหลด
2521106บุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการวัฒนธรรม 01ดร. ลัญจกร นิลกาญจน์ ดาวน์โหลด
2522203การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 01ดร. ลัญจกร นิลกาญจน์ ดาวน์โหลด
2523210การวิพากษ์ทางวัฒนธรรม 01ดร. ลัญจกร นิลกาญจน์รศ.ดร.ปัญญา+ดร.ลัญจกรดาวน์โหลด
2523902การศึกษาภาคสนามทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 01ดร. ลัญจกร นิลกาญจน์รศ.ดร.ปัญญา+ดร.ลัญจกรดาวน์โหลด
2527902สัมนาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 01ผศ.ดร. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์รศ.(พิเศษ)ดร.บุปผาชาติ+ผศ.ดร.ธรรมสันต์ดาวน์โหลด
2529901สถิติเพื่อการวิจัยขึ้นสูง 01ผศ.ดร. ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ ดาวน์โหลด
2533208สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน 02ดร. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
2533318เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน 02ดร. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
2533329ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน 02ดร. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2533336การส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 01ดร. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
" 02ดร. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
3011112ศิลปะการใช้ภาษาและการเล่าเรื่องในงานนิเทศศาสตร์ 01ผศ.ดร. เมธาวี จำเนียร ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. เมธาวี จำเนียร ดาวน์โหลด
3031105หลักการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 01ผศ.ดร. เมธาวี จำเนียร ดาวน์โหลด
3083103การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ 01ผศ.ดร. เมธาวี จำเนียร ดาวน์โหลด
3631203สื่อสังคมออนไลน์ 01อ. ศิวพร นาคอุดม ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 22 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 72 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043