รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษา :
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามคณะ]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามรายวิชา]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามผู้สอน]
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1031601การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01อ. ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์อ.อนุวัฒน์+อ.ศุภชัยดาวน์โหลด
1091423กีฬาสากลประเภทเดี่ยว/คู่ (กรีฑา) 01อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
" 02อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
1093205หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 01อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
" 02อ. จีรนันท์ ปรีชาชาญ ดาวน์โหลด
2562313เอกเทศสัญญา 1 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2562332เอกเทศสัญญา 1 : (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ) 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
" 02อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
" 03อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2562417พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2563527พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
" 02อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2563611กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2564603กฎหมายระหว่างประเทศเผนกคดีบุคคล 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
" 02อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
4092105ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 01ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
" 02ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
4093804การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 01ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
" 02ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
4093901สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 01ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
4094910สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 01ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
" 02ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
5561602กลศาสตร์วิศวกรรม 01อ. ประภัสสร กุลทอง ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 23 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043