รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษา :
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามคณะ]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามรายวิชา]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามผู้สอน]
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1025804การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 13อ. อลิสา ตลึงผลดร.แก้วใจ+อ.อลิสา+อ.มานะดาวน์โหลด
2542306ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 01ดร. แก้วใจ สุวรรณเวช ดาวน์โหลด
" 02ดร. แก้วใจ สุวรรณเวช ดาวน์โหลด
2562512กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 01อ. ปรีชาพร เกตุแก้ว ดาวน์โหลด
2592104การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 01อ. กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ ดาวน์โหลด
2593303การวางแผนและการจัดนำเที่ยว 01อ. กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ ดาวน์โหลด
3504815การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ 01ดร. ศณัทชา ธีระชุนห์คณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจดาวน์โหลด
" 02ดร. ศณัทชา ธีระชุนห์คณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารธุรกิจดาวน์โหลด
9000304ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 01อ. กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ ดาวน์โหลด
" 01อ. กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ ดาวน์โหลด
" 02อ. กัลยารัตน์ ศิริรัตน์ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 11 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043