ตรวจสอบผลการเรียน ในกรณีที่ลงเรียนเพิ่มเติม

รหัสนักศึกษา ==>  

***   ระบุรหัสนักศึกษาเพื่อตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน