ระบุเงื่อนไขในการรายงาน จากนั้นคลิกปุ่มประมวลผล
ปีที่จบ สาขา ระดับ