แบบที่ 1 ตรวจสอบจากรหัสวิชา
รหัสวิชา
ปี
ภาคเรียน

 
แบบที่ 2 สามารถทราบรายวิชาที่สอนร่วมได้ โดยระบุชื่ออาจารย์บางส่วน เช่น สมพง
ชื่ออาจารย์
ปี
ภาคเรียน