ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2561
ประกาศ ผลการสอบภาษาไทย-อังกฤษ ภาคปกติ รุ่น 61 ปีการศึกษา 2561

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี