พิมพ์ใบรายงาตัว ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2563
พิมพ์ใบรายงาตัว ภาคพิเศษ(กศ.บป.)  ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบไทย-อังกฤษ ภาคปกติ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2563

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี