ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวนักศึกษา รอบที่3 Admission1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
ประกาศห้องสอบสัมภาณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวนักศึกษา รอบที่2 กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี