ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้ายืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1/1 Portfolioและ 1/2 โควตา ปีการศึกษา 2562

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี