ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ผลสัมภาษณ์เข้ายืนยันสิทธิ์ระบบ TCAS64 นักศึกษาภาคปกติ รอบ2-1 โควตาและรอบ 2-2 กลุ่มภาคี ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ1 ปีการศึกษา 2564

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี