ระบบยืนยันสิทธิ์ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ติดต่อบริการ ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2564