รับสมัครนักศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป(เพิ่มเติม) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 2/2558
ประกาศ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558
*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
แต่สามารถขอตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ เครื่องบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน