ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศห้องสอบภาษาไทย-อังกฤษ นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 62  ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 5 อิสระ  ปีการศึกษา 2562

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี