ประกาศรายชื่อผ่านสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลรายงานตัว รอบ 5 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลสอบภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
พิมพ์ใบรายงานตัวรอบ 3และรอบ4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศ พิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาและรับรหัสนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ <br>รอบ  2-1 โควตา และ2-2 ภาคีภาคใต้ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565
ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2565
ไลน์กลุ่มสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน