ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2559
ประกาศผลการสอบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน