ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้ารายงานตัว เป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 4 รับตรงอิสระ  ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2-3  ปีการศึกษา 2564

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี