รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) เพิ่มเติม  ปีการศึกษา 2560
ผลการสอบภาษาไทย-อังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ตารางสอบรายบุคคล 3/2559

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน