ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-1 แฟ้มสะสมผลงาน portfolio ปีการศึกษา 2564
ระบบรายงานตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี