ประกาศรายชื่อสอบเทียบคะแนนของ ปวช.ปวส.กศน.หรือเทียบเท่าตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 colta
รับสมัครนักศึกษารอบ 1/1 portfolio ปีการศึกษา 2561

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน