ระบบรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบ1-1 แฟ้มสะสมผลงาน และ รอบ 1-2 คัดลเลือกตรง(Direct NSTRU) รายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2563
*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี