ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะเปิดระบบให้นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนต้องผ่านการทวนสอบระดับหลักสูตร และระดับคณะ ต่อไป