Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
 
 


 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ภาคปกติ เฉพาะผู้ที่ขอเปิด ปี3 หรือปี4)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • ดาวน์โหลด !! ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
 • ดาวน์โหลด !!ไฟล์ Word 1.โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ดาวน์โหลด !!ไฟล์ Word 2.แผนที่แสดงกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
 • ดาวน์โหลด !!ไฟล์ Word 3.คำอธิบายรายวิชา
 • ดาวน์โหลด !!ไฟล์ Word 4.สมอ.08


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเต...  22  ก.ค. 2560
   ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...  16  ก.ค. 2560
   การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)14  ก.ค. 2560
   ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1...14  ก.ค. 2560
   ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 13  ก.ค. 2560
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ...24  มิ.ย. 2560
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...21  มิ.ย. 2560
   กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25596  มิ.ย. 2560
   ปฏิทินวิชาการประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 29  พ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป(เพิ่มเติม) ปีก...29  พ.ค. 2560
   การส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/255913  พ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/...13  พ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25...2  พ.ค. 2560
   การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)11  เม.ย. 2560
   แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 15  มี.ค. 2560
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th