Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
 
ระบบรับสมัครนักศึกษา

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด !!รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565

 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาค...  7  มิ.ย. 2566
   ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565  26  พ.ค. 2566
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร ผ้าไหมสีเหลือง ติดเข็มลงยาสี่สี จำนวน 3,570 ปก   24  พ.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ5 Direct NSTRU ปีกา...23  พ.ค. 2566
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤ...20  พ.ค. 2566
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...16  พ.ค. 2566
   ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 256512  พ.ค. 2566
   ประกาศ หยุดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.256626  เม.ย. 2566
   ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน(ปฏิทินวิชาการ) และลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และ...26  เม.ย. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ4 กลุ่มภาคีมหาวิทยา...25  เม.ย. 2566
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ม...12  เม.ย. 2566
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศ...30  มี.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2...27  มี.ค. 2566
   กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึ...25  มี.ค. 2566
   ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256514  มี.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256513  มี.ค. 2566
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 256628  ก.พ. 2566
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มก...16  ก.พ. 2566
   ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ปี 25666  ก.พ. 2566
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงสร้างและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และสรุปการดำเนินงานโครง...1  ก.พ. 2566
    อ่านข่าวทั้งหมด
    ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม - คำร้อง
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ.บป.
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและระเบีย...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จการศึกษา)
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน (เรียนเกิน 22 หน่วยกิต)
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด (แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภาคปกติ-กศ.บป.
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
 • คู่มือการจัดการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปร...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินป...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกิน...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปร...
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี...
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ม...
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจา...
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรม...
 • การศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิช...
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ว...
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน...
 • ประกาศงานการเงิน
 • ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ...
 • ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเศษ-ระดับ-ป...
 • ประกาศ-เรื่อง-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเศษ...
 • ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคพิเศษ...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศ...
 • ประกาศ-เรื่อง-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคปกติ-...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา-1-2564
 •   แบบฟอร์ม คู่มือและประกาศทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.