Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
 
 


 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ)


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 3/...  25  ก.ย. 2560
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559  15  ก.ย. 2560
   ประกาศ !!! ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษากับทางธนาคาร ด่วน14  ก.ย. 2560
   รับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 25601  ก.ย. 2560
   งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/255925  ส.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษ...17  ส.ค. 2560
   ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2...15  ส.ค. 2560
   กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/25602  ส.ค. 2560
   ประกาศ ห้องสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2560 27  ก.ค. 2560
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเต...22  ก.ค. 2560
   ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึก...16  ก.ค. 2560
   การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)14  ก.ค. 2560
   ประกาศกำหนดการขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ที่ยื่นคำร้องของสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1...14  ก.ค. 2560
   ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 13  ก.ค. 2560
   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ...24  มิ.ย. 2560
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th