Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
 
 


 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคปกติ )
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ภาคปกติ)


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 Port...  5  มี.ค. 2561
   ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560  26  ก.พ. 2561
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...8  ก.พ. 2561
   ประกาศ นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 1/256031  ม.ค. 2561
   กำหนดการลงทะเบียน และปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 2/256011  ม.ค. 2561
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่...21  ธ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา...14  ธ.ค. 2560
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/256012  ธ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/25604  ธ.ค. 2560
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 ตุ...4  ธ.ค. 2560
   ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/25604  ธ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Port...21  พ.ย. 2560
   ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ภาคการเรียนที่ 1/25...20  ต.ค. 2560
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (กรณีเ...12  ต.ค. 2560
   การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การ...7  ต.ค. 2560
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th