Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
 
ระบบรับสมัครนักศึกษา

รับเทียบโอน

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 • ดาวน์โหลด !!รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2566

  *************************************************************
 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565

 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2565

  *************************************************************
 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2565

 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปก...  19  ก.ย. 2566
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิ...  15  ก.ย. 2566
   ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566  12  ก.ย. 2566
   ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่31  ส.ค. 2566
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...26  ส.ค. 2566
   ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256724  ส.ค. 2566
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับ...17  ส.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ป...16  ส.ค. 2566
   ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 256627  ก.ค. 2566
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท...14  ก.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ป...11  ก.ค. 2566
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3...7  ก.ค. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3...3  ก.ค. 2566
   ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.256622  มิ.ย. 2566
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 256619  มิ.ย. 2566
   ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 256617  มิ.ย. 2566
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถ...16  มิ.ย. 2566
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึก...15  มิ.ย. 2566
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาค...7  มิ.ย. 2566
   ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 256526  พ.ค. 2566
    อ่านข่าวทั้งหมด
    ดาวโหลดแบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม - คำร้อง
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ.บป.
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและระเบีย...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จการศึกษา)
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน (เรียนเกิน 22 หน่วยกิต)
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด (แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภาคปกติ-กศ.บป.
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
 • ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศการจัดการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปร...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินป...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกิน...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปร...
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี...
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ม...
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจา...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา&nbs...
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรม...
 • การศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิช...
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ว...
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน...
 • ประกาศงานการเงิน
 • ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคปกติ-ป.ตรี-2566
 • ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเศษ-ป.ตรี-2566
 •   แบบฟอร์ม คู่มือและประกาศทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.