Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
 
 


 • ดาวน์โหลด !! ใบติดหน้าซองข้อสอบ (สำหรับอาจารย์ผู้สอน) ภาคการศึกษาที่ 1/2560


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา...  14  ธ.ค. 2560
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2560  12  ธ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/25604  ธ.ค. 2560
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 10 ตุ...4  ธ.ค. 2560
   ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/25604  ธ.ค. 2560
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 Port...21  พ.ย. 2560
   ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ภาคการเรียนที่ 1/25...20  ต.ค. 2560
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (กรณีเ...12  ต.ค. 2560
   การสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามเกณฑ์การ...7  ต.ค. 2560
   ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 24 25 และ 27 ตุลาคม 25606  ต.ค. 2560
   การสรรหากรรมการประจำสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 27  ก.ย. 2560
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษา ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 3/...25  ก.ย. 2560
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาภาคปกติ ขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/255915  ก.ย. 2560
   ประกาศ !!! ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษากับทางธนาคาร ด่วน14  ก.ย. 2560
   รับสมัครสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 25601  ก.ย. 2560
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th