Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (สามารถรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน จากงานการเงิน ภายใน 180 วัน )

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2563

  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาภาค กศ.บป. (นักศึกษาสามารถมาขอเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศพ้นสภาพ)

  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.

  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนดปีการศึกษา 2562

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่2/2563
 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  11  พ.ค. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564  4  พ.ค. 2564
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ2-2 กลุ่มภาคีราชภัฏภา...27  เม.ย. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/256422  เม.ย. 2564
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/256321  เม.ย. 2564
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 2 เมษ...21  เม.ย. 2564
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/25637  เม.ย. 2564
   กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/25635  เม.ย. 2564
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/...1  เม.ย. 2564
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 5 กุม...22  มี.ค. 2564
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(กศ.บป...2  มี.ค. 2564
   ประกาศ ขยายเวลายื่นคำร้องขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/25639  ก.พ. 2564
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Direct NSTRU...3  ก.พ. 2564
   ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยนักศึกษาภาคปกติและเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนนักศึกษาภาคพ...3  ก.พ. 2564
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(กศ.บป...27  ม.ค. 2564
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
  © Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.