Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
 
 


 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่เปิดสอน ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2561
 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาที่ขอเปิด ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2561


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562  16  พ.ค. 2562
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2561  16  พ.ค. 2562
   ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเลือก ปีการศึกษา 256215  พ.ค. 2562
   ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25612  พ.ค. 2562
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ...30  เม.ย. 2562
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษ...26  เม.ย. 2562
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/25...19  เม.ย. 2562
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 18 มี...17  เม.ย. 2562
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...6  เม.ย. 2562
   ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนปกติ วันอังคารที่ 9 เมษายน 25626  เม.ย. 2562
   กำหนด การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ ...29  มี.ค. 2562
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ภาคการศ...27  มี.ค. 2562
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการสอบคัดเลือกศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับน...21  มี.ค. 2562
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ภาคการศ...19  มี.ค. 2562
   ประกาศ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 256218  มี.ค. 2562
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
  © Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th