Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
 
ระบบรับสมัครนักศึกษา

 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

 • ดาวน์โหลด !!รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ปีการศึกษา 2567

  *************************************************************
 • ดาวน์โหลด ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2566

  *************************************************************
 • (สำหรับผู้สอน) ดาวน์โหลด ใบติดหน้าซองข้อสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 • ดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

  *************************************************************

 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา

 •   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภ...  20  พ.ค. 2567
   ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2566  18  พ.ค. 2567
   ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ(ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2567  7  พ.ค. 2567
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 22 เ...26  เม.ย. 2567
   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการ...1  เม.ย. 2567
   ประกาศเปิดผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567...27  มี.ค. 2567
   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ...18  มี.ค. 2567
   ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศ...18  มี.ค. 2567
   ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/256715  มี.ค. 2567
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ธ...13  ก.พ. 2567
   ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/25665  ก.พ. 2567
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (วั...26  ม.ค. 2567
   ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 31 มกรา...11  ม.ค. 2567
   ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 6 ม...11  ม.ค. 2567
   ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 28 ก...11  ม.ค. 2567
    อ่านข่าวทั้งหมด

    แบบฟอร์ม - คำร้อง(18)
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ.บป.
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและระเบีย...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จการศึกษา)
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน(เรียนเกิน 22 หน่วยกิต)
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด(แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภาคปกติ-กศ.บป.
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอโอนเทียบผลการเรียน(ตามระเบียบข้อ11 กร...

 •   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ การจัดการศึกษา(14)
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ประกาศ การสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2554) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน พ.ศ.2547
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

 •   ประกาศงานการเงิน(3)
 • ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2567
 • ประกาศ การเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2565
 • ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2567
 •   แบบฟอร์ม คู่มือและประกาศทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.