Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
 
 

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเกินเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนดปีการศึกษา 2562

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอน(นักศึกษาภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่2/2563
 • ดาวน์โหลด !! บันทึกข้อความ ขอปิดรายวิชา


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  21  ก.ย. 2563
   ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 7 สิง...  2  ก.ย. 2563
   ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่...19  ส.ค. 2563
   ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษา 1/256318  ส.ค. 2563
   ประกาศ การขอเงินคืน กรณีจ่ายเงินเต็มจำนวน เทอม 3/2562 และ 1/256321  ก.ค. 2563
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับบนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และแจ้...21  ก.ค. 2563
   ประกาศ แก้ไขสัปดาห์การเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/256321  ก.ค. 2563
   ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมสำหรับ นศ.ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/256310  ก.ค. 2563
   กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)8  ก.ค. 2563
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา)1  ก.ค. 2563
   ประกาศ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/25622  มิ.ย. 2563
   ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...23  เม.ย. 2563
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไข)21  เม.ย. 2563
   กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/256221  เม.ย. 2563
   ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...16  มี.ค. 2563
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
  © Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.