เรื่อง :  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
  ประกาศเมื่อ :  23  ธันวาคม  2565
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาในระบบนี้
ระบบตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา