เรื่อง :  ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศเมื่อ :  26  พฤษภาคม  2566
รายละเอียดข่าวประกาศ :

ประกาศ รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาสามารถรับค่าประกันคืนได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามสถานภาพในระบบนี้
ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา