Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ตรวจสอบผลการเรียน

*** หมายเหตุ ***
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน หรือนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ./กยศ.) ตกค้างการชำระเงิน จะไม่สามารถดูเกรดในภาคการศึกษานั้นๆ
แต่สามารถขอตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ เครื่องบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาประการใด
ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รหัสนักศึกษา :
  รหัสผ่าน :


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.