Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
พันธกิจ (Mission)
   
 • 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
     
 • 2. พัฒนาการบริการ การบริหารจัดการ การประสานงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็วได้มาตรฐาน
     
 • 3. บริการระบบสารสนเทศด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลอย่างถูกต้องและทันเวลา
     
 • 4. พัฒนาระบบการบริหารงานและบุคลากรภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้


 •  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.