Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ติชมบุคลากร


 หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
ค่าเทอมและวิชาสอบซ้ำกันนักศึกษาปี313  ธ.ค. 2560
ยื่นคำร้อวจ่ายค่าเทอมช้ามาริษา30  พ.ย. 2560
จำนวนนักศึกษาแต่ละคณะภาณุพงศ์ สุริยะ4  พ.ย. 2560
ขอย้ายสาขาสุพัตรา เพชรขาว16  ต.ค. 2560
ไม่ได้ชำระค่าเทอมนาย เฉลิมพร ท...18  ก.ย. 2560
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันณัฐธิดา วุฒิมา...17  ก.ย. 2560
สอบถามจำนวนนักศึกษานางสาวศิริพรสุท...4  ส.ค. 2560
การพ้นสภาพนักศึกษาTitima7  ก.ค. 2560
กำหนดลงทะเบียนนักศึกษาคัทลียา อยู่ขำ19  มิ.ย. 2558
เกรงจะมีผู้แอบอ้างว่าจบการศึกษาและทำหลักฐานเท็จมาสมัครงานผู้ได้รับผลกระท...19  มิ.ย. 2558
กยศนักศึกษาปี5618  มิ.ย. 2558
สมัครเรียน ป.บัณฑิตนางลดารมณ์ กัง...15  มิ.ย. 2558
คือผมตรวจสอบตารางสอบไม่ได้ครับทำไหมไม่มีตาราง...12  มิ.ย. 2558
ไม่ได้เสียค่าเทอมนาย ทัพรัตน์ สั...9  มิ.ย. 2558
การลงทะเบียนออนไลน์นักศึกษาปีที่4 8  มิ.ย. 2558
  ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.