Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ / ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
114 - 17 ส.ค. 61-1 - 2 ก.ย. 611 - 2 ก.ย. 61
220 - 24 ส.ค. 61-8 - 9 ก.ย. 618 - 9 ก.ย. 61
327 - 31 ส.ค. 61-15 - 16 ก.ย. 6115 - 16 ก.ย. 61
43 - 7 ก.ย. 61-22 - 23 ก.ย. 6122 - 23 ก.ย. 61
510 - 14 ก.ย. 61-29 - 30 ก.ย. 6129 - 30 ก.ย. 61
617 - 21 ก.ย. 61-6 - 7 ต.ค. 616 - 7 ต.ค. 61
724 - 28 ก.ย. 61-13 - 14 ต.ค. 6113 - 14 ต.ค. 61
81 - 5 ต.ค. 61-20 - 21 ต.ค. 6120 - 21 ต.ค. 61
98 - 12 ต.ค. 61-27 - 28 ต.ค. 6127 - 28 ต.ค. 61
1016 - 19 ต.ค. 61-3 - 4 พ.ย. 613 - 4 พ.ย. 61
1122 - 26 ต.ค. 61-10 - 11 พ.ย. 6110 - 11 พ.ย. 61
1229 ต.ค. - 2 พ.ย. 61-17 - 18 พ.ย. 6117 - 18 พ.ย. 61
135 - 9 พ.ย. 61-24 - 25 พ.ย. 6124 - 25 พ.ย. 61
1412 - 16 พ.ย. 61-1 - 2 ธ.ค. 611 - 2 ธ.ค. 61
1519 - 23 พ.ย. 61-8 - 9 ธ.ค. 618 - 9 ธ.ค. 61
1626 - 30 พ.ย. 61-15 - 16 ธ.ค. 6115 - 16 ธ.ค. 61
สอบ3 - 14 ธ.ค. 61-22 - 23 ธ.ค. 6122 - 23 ธ.ค. 61
17 - 25 ธ.ค. 61---

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  5วันที่  29 - 30 ก.ย. 61
2.สัปดาห์ที่  7วันที่  13 - 14 ต.ค. 61
3.สัปดาห์ที่  13วันที่  24 - 25 พ.ย. 61รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th