Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ / ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
12 - 6 ธ.ค. 62-14 - 15 ธ.ค. 6230 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
29 - 13 ธ.ค. 62-21 - 22 ธ.ค. 627 - 8 ธ.ค. 62
316 - 20 ธ.ค. 62-28 - 29 ธ.ค. 6214 - 15 ธ.ค. 62
423 - 27 ธ.ค. 62-4 - 5 ม.ค. 6321 - 22 ธ.ค. 62
530 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63-11 - 12 ม.ค. 634 - 5 ม.ค. 63
66 - 10 ม.ค. 63-18 - 19 ม.ค. 6318 - 19 ม.ค. 63
713 - 17 ม.ค. 63-25 - 26 ม.ค. 6325 - 26 ม.ค. 63
820 - 24 ม.ค. 63-1 - 2 ก.พ. 631 - 2 ก.พ. 63
927 - 31 ม.ค. 63-8 - 9 ก.พ. 638 - 9 ก.พ. 63
103 - 7 ก.พ. 63-15 - 16 ก.พ. 6315 - 16 ก.พ. 63
1110 - 14 ก.พ. 63-21 - 22 ก.พ. 6322 - 23 ก.พ. 63
1217 - 21 ก.พ. 63-28 ก.พ. - 1 มี.ค. 631 มี.ค. 63
1324 - 28 ก.พ. 63-7 - 8 มี.ค. 637 - 8 มี.ค. 63
142 - 6 มี.ค. 63-14 - 15 มี.ค. 6314 - 15 มี.ค. 63
159 - 13 มี.ค. 63-21 - 22 มี.ค. 6321 - 22 มี.ค. 63
1616 - 20 มี.ค. 63-28 - 29 มี.ค. 6328 - 29 มี.ค. 63
สอบ23 - 27 มี.ค. 63-4 - 5 เม.ย. 634 - 5 เม.ย. 63
30 มี.ค. - 8 เม.ย. 63-18 เม.ย. 6318 - 19 เม.ย. 63

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  5วันที่  11 - 12 ม.ค. 63
2.สัปดาห์ที่  10วันที่  15 - 16 ก.พ. 63
3.สัปดาห์ที่  14วันที่  14 - 15 มี.ค. 63รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต29 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62 12 - 22 ธ.ค. 6212 พ.ย. - 22 ธ.ค. 62
2วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.41 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 6221 พ.ย. 62
3เปิดภาคการศึกษาที่ 2/25622 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 6230 พ.ย. 62
4นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ฯ หรือฝึกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)2 ธ.ค. 62   
5นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 58) ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 221 ต.ค. 62   
6นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (รหัส 61) รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 216 - 20 ธ.ค. 62   
7นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 316 - 20 ธ.ค. 62   
8นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) รายวิชาการทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา2 - 31 ม.ค. 63   
9การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)29 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62 12 - 22 ธ.ค. 6230 พ.ย. - 22 ธ.ค. 62
10วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256216 ธ.ค. 62 28 ธ.ค. 6228 ธ.ค. 62
11คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน24 ธ.ค. 62 6 ม.ค. 636 ม.ค. 63
12นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อไปชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่20 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. 6227 ธ.ค. 62
13นักศึกษาภาคปกติชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ) ภาคพิเศษและบัณฑิตศึกษา ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต23 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 2 - 14 ม.ค. 632 - 14 ม.ค. 63
14ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/25622 ม.ค. 63 10 ม.ค. 6310 ม.ค. 63
15ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จนถึงวันที่2 ม.ค. 63 13 ม.ค. 6313 ม.ค. 63
16ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)9 ม.ค. - 1 เม.ย. 63 16 ม.ค. - 9 เม.ย. 6316 ม.ค. - 9 เม.ย. 63
17ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่17 ม.ค. 63 8 ก.พ. 638 ก.พ. 63
18เนื่องใน วันราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ นศ.ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และถือเป็นวันที่มีการเรียนการสอนปกติ11 - 14 ก.พ. 63   
19วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง9 มี.ค. 63 15 มี.ค. 6315 มี.ค. 63
20ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง24 ก.พ. 63 7 มี.ค. 634 เม.ย. 63
21สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (สอบสัปดาห์ที่ 1)23 - 27 มี.ค. 63 4 - 5 เม.ย. 634 - 5 เม.ย. 63
22สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (สอบสัปดาห์ที่ 2)30 มี.ค. - 3 เม.ย. 63 18 เม.ย. 6318 เม.ย. 63
23สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (สอบสัปดาห์ที่ 3)7 - 8 เม.ย. 63   
24ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภายในวันที่30 มี.ค. - 19 เม.ย. 63 5 - 22 เม.ย. 635 - 22 เม.ย. 63
25วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25628 เม.ย. 63 18 เม.ย. 6318 เม.ย. 63
26สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ20 - 24 เม.ย. 63   
27วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/256224 เม.ย. 63 18 เม.ย. 6318 เม.ย. 63
28ปิดภาคการศึกษาที่ 2/256225 เม.ย. 63 19 เม.ย. 6319 เม.ย. 63
29เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ไม่อนุญาต นศ.ภาคปกติลงเรียน ยกเว้น นศ.ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา)  25 เม.ย. 6325 เม.ย. 63
30ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ23 - 28 เม.ย. 63 25 - 28 เม.ย. 6325 - 28 เม.ย. 63
31คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน29 เม.ย. 63 29 เม.ย. 6329 เม.ย. 63
32นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้ตั้งแต่วันที่5 พ.ค. 63 2 พ.ค. 632 พ.ค. 63
33วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา7 พ.ค. 63   
34วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.624 พ.ค. 63 18 พ.ค. 6324 พ.ค. 63
35เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256322 มิ.ย. 63 4 ก.ค. 636 มิ.ย. 63 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.