Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ / ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1--17 - 18 มิ.ย. 6017 - 18 มิ.ย. 60
2--24 - 25 มิ.ย. 6024 - 25 มิ.ย. 60
3--1 - 2 ก.ค. 601 - 2 ก.ค. 60
4--8 - 9 ก.ค. 608 - 9 ก.ค. 60
5--15 - 16 ก.ค. 6015 - 16 ก.ค. 60
6--22 - 23 ก.ค. 6022 - 23 ก.ค. 60
7--29 - 30 ก.ค. 6029 - 30 ก.ค. 60
8--5 - 6 ส.ค. 605 - 6 ส.ค. 60
สอบ--19 - 20 ส.ค. 6019 - 20 ส.ค. 60

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  4วันที่  8 - 9 ก.ค. 60
2.สัปดาห์ที่  7วันที่  29 - 30 ก.ค. 60รายการกิจกรรม
ลำดับ รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  12 - 18 มิ.ย. 6012 - 18 มิ.ย. 60
2วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4  16 มิ.ย. 6016 มิ.ย. 60
3เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2559  17 มิ.ย. 6017 มิ.ย. 60
4เริ่มการเรียนการสอน  17 มิ.ย. 6017 มิ.ย. 60
5วันสุดท้ายของการขอเปิดวิชาเรียน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา)  12 - 18 มิ.ย. 6012 - 18 มิ.ย. 60
6นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน(นศ.5) เพื่อไปชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่  24 มิ.ย. 6024 มิ.ย. 60
7วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559  1 ก.ค. 60 
8ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี (วันเวลาทำการ)  3 - 16 ก.ค. 603 - 16 ก.ค. 60
9คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาคนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559  7 ก.ค. 60 
10ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559  12 ก.ค. 60 
11ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)  12 ก.ค. - 20 ส.ค. 6012 ก.ค. - 20 ส.ค. 60
12วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน (ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์)  31 ก.ค. 6031 ก.ค. 60
13ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง  31 ก.ค. 6031 ก.ค. 60
14วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2559  6 ส.ค. 606 ส.ค. 60
15สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2559  19 - 20 ส.ค. 6019 - 20 ส.ค. 60
16วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559  20 ส.ค. 6020 ส.ค. 60
17วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 3/2559  20 ส.ค. 6020 ส.ค. 60
18ปิดภาคการศึกษาที่ 3/2559  21 ส.ค. 6021 ส.ค. 60
19ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3/2559  1 ก.ย. 601 ก.ย. 60
20ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ  4 - 6 ก.ย. 604 - 6 ก.ย. 60
21คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  7 ก.ย. 607 ก.ย. 60
22นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2559  8 ก.ย. 608 ก.ย. 60
23วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6  20 ก.ย. 6020 ก.ย. 60
24เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256015 ส.ค. 60 26 ส.ค. 6026 ส.ค. 60 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th