Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ / ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
119 - 23 ก.ค. 64-31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64-
229 ก.ค. - 4 ส.ค. 64-7 - 8 ส.ค. 64-
35 - 11 ส.ค. 64-14 - 15 ส.ค. 64-
416 - 20 ส.ค. 64-21 - 22 ส.ค. 64-
523 - 27 ส.ค. 64-28 - 29 ส.ค. 64-
630 ส.ค. - 3 ก.ย. 64-4 - 5 ก.ย. 64-
76 - 10 ก.ย. 64-11 - 12 ก.ย. 64-
813 - 17 ก.ย. 64-18 - 19 ก.ย. 64-
920 - 24 ก.ย. 64-25 - 26 ก.ย. 64-
1027 ก.ย. - 1 ต.ค. 64-2 - 3 ต.ค. 64-
116 ก.ย. - 8 ต.ค. 64-9 - 10 ต.ค. 64-
1211 - 15 ต.ค. 64-16 - 17 ต.ค. 64-
1318 - 21 ต.ค. 64-23 - 24 ต.ค. 64-
1425 - 29 ต.ค. 64-30 - 31 ต.ค. 64-
151 - 5 พ.ย. 64-6 - 7 พ.ย. 64-
168 - 12 พ.ย. 64-13 - 14 พ.ย. 64-
สอบ15 - 19 พ.ย. 64-20 - 21 พ.ย. 64-
22 - 26 พ.ย. 64-27 พ.ย. 64-

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  3วันที่  14 - 15 ส.ค. 64
2.สัปดาห์ที่  8วันที่  18 - 19 ก.ย. 64
3.สัปดาห์ที่  13วันที่  23 - 24 ต.ค. 64รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.