Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ / ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
14 - 8 ม.ค. 64-26 - 27 ธ.ค. 6326 - 27 ธ.ค. 63
211 - 15 ม.ค. 64-2 - 3 ม.ค. 642 - 3 ม.ค. 64
318 - 22 ม.ค. 64-9 - 10 ม.ค. 649 - 10 ม.ค. 64
425 - 29 ม.ค. 64-16 - 17 ม.ค. 6416 - 17 ม.ค. 64
51 - 5 ก.พ. 64-23 - 24 ม.ค. 6423 - 24 ม.ค. 64
68 - 12 ก.พ. 64-30 - 31 ม.ค. 6430 - 31 ม.ค. 64
715 - 19 ก.พ. 64-6 - 7 ก.พ. 646 - 7 ก.พ. 64
822 - 25 ก.พ. 64-13 - 14 ก.พ. 6413 - 14 ก.พ. 64
91 - 5 มี.ค. 64-20 - 21 ก.พ. 6420 - 21 ก.พ. 64
108 - 12 มี.ค. 64-27 - 28 ก.พ. 6427 - 28 ก.พ. 64
1115 - 19 มี.ค. 64-6 - 7 มี.ค. 646 - 7 มี.ค. 64
1222 - 26 มี.ค. 64-13 - 14 มี.ค. 6413 - 14 มี.ค. 64
1329 มี.ค. - 2 เม.ย. 64-20 - 21 มี.ค. 6420 - 21 มี.ค. 64
145 - 9 เม.ย. 64-27 - 28 มี.ค. 6427 - 28 มี.ค. 64
1512 - 16 เม.ย. 64-3 - 4 เม.ย. 643 - 4 เม.ย. 64
1619 - 23 เม.ย. 64-10 - 11 เม.ย. 649 - 10 เม.ย. 64
สอบ3 - 7 พ.ค. 64-17 - 18 เม.ย. 6417 - 18 เม.ย. 64
10 - 17 พ.ค. 64---

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  2วันที่  2 - 3 ม.ค. 64
2.สัปดาห์ที่  8วันที่  13 - 14 ก.พ. 64
3.สัปดาห์ที่  16วันที่  10 - 11 เม.ย. 64รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต26 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64 19 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 6419 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
2วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.43 ม.ค. 64 25 ธ.ค. 6325 ธ.ค. 63
3เปิดภาคการศึกษาที่ 2/25634 ม.ค. 64 26 ธ.ค. 6326 ธ.ค. 63
4นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ฯ หรือฝึกสหกิจศึกษา (16 สัปดาห์)4 ม.ค. 64   
5นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 21 ธ.ค. 63   
6นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 60) ออกไปโรงเรียนรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 24 - 29 ม.ค. 64   
7นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 62) ออกไปโรงเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 11 - 12 ก.พ. 64   
8นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รหัส 61) ออกไปโรงเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 322 - 26 ก.พ. 64   
9การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่4 - 15 ม.ค. 64 26 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 6426 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64
10วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/256318 ม.ค. 64 9 ม.ค. 649 ม.ค. 64
11นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อไปชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่22 ม.ค. 64 15 ม.ค. 6415 ม.ค. 64
12คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน25 ม.ค. 64 14 ม.ค. 6414 ม.ค. 64
13นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (วันเวลาทำการ)25 ม.ค. - 2 ก.พ. 64 16 - 24 ม.ค. 6416 - 24 ม.ค. 64
14ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/256329 ม.ค. 64 18 ม.ค. 6418 ม.ค. 64
15ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จนถึงวันที่5 ก.พ. 64 28 ก.พ. 6428 ก.พ. 64
16ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)11 ก.พ. - 13 พ.ค. 64 18 ก.พ. - 22 เม.ย. 6418 ก.พ. - 22 เม.ย. 64
17ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภายในวันที่19 ก.พ. 64 7 ก.พ. 647 ก.พ. 64
18วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง23 เม.ย. 64 28 มี.ค. 6428 มี.ค. 64
19ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง2 เม.ย. 64 18 มี.ค. 6418 มี.ค. 64
20สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 1)3 - 7 พ.ค. 64 17 - 18 เม.ย. 6417 - 18 เม.ย. 64
21สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563(สอบสัปดาห์ที่ 2)10 - 17 พ.ค. 64 24 เม.ย. 6424 เม.ย. 64
22ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภายในวันที่10 - 30 พ.ค. 64 18 - 28 เม.ย. 6418 - 28 เม.ย. 64
23วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/256319 พ.ค. 64 24 เม.ย. 6424 เม.ย. 64
24สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ18 - 24 พ.ค. 64   
25วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/256324 พ.ค. 64 24 เม.ย. 6424 เม.ย. 64
26ปิดภาคการศึกษาที่ 2/256325 พ.ค. 64 25 เม.ย. 6425 เม.ย. 64
27เปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ไม่อนุญาต นศ.ภาคปกติลงเรียน)  8 พ.ค. 648 พ.ค. 64
28ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ25 - 30 พ.ค. 64 8 - 11 พ.ค. 648 - 11 พ.ค. 64
29คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน31 พ.ค. 64 12 พ.ค. 6412 พ.ค. 64
30นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่วันที่5 มิ.ย. 64 15 พ.ค. 6415 พ.ค. 64
31วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา7 มิ.ย. 64   
32วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.626 มิ.ย. 64 24 พ.ค. 6424 พ.ค. 64
33เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256419 ก.ค. 64 31 ก.ค. 6431 ก.ค. 64 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.