Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ปฏิทินวิชาการ

ปฏิทินวิชาการ / ปฏิทินกิจกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่  

สัปดาห์การเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
120 - 24 ก.ค. 63-18 - 19 ก.ค. 63-
227 - 31 ก.ค. 63-25 - 26 ก.ค. 63-
33 - 7 ส.ค. 63-1 - 2 ส.ค. 63-
410 - 14 ส.ค. 63-8 - 9 ส.ค. 63-
517 - 21 ส.ค. 63-15 - 16 ส.ค. 63-
624 - 28 ส.ค. 63-22 - 23 ส.ค. 63-
731 ส.ค. - 4 ก.ย. 63-29 - 30 ส.ค. 63-
87 - 11 ก.ย. 63-5 - 6 ก.ย. 63-
914 - 18 ก.ย. 63-12 - 13 ก.ย. 63-
1021 - 25 ก.ย. 63-19 - 20 ก.ย. 63-
1128 ก.ย. - 2 ต.ค. 63-26 - 27 ก.ย. 63-
125 - 9 ต.ค. 63-3 - 4 ต.ค. 63-
1312 - 16 ต.ค. 63-10 - 11 ต.ค. 63-
1419 - 23 ต.ค. 63-17 - 18 ต.ค. 63-
1526 - 30 ต.ค. 63-24 - 25 ต.ค. 63-
162 - 6 พ.ย. 63-31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63-
สอบ9 - 13 พ.ย. 63-7 - 8 พ.ย. 63-
16 - 20 พ.ย. 63-14 พ.ย. 63-

สัปดาห์กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1.สัปดาห์ที่  6วันที่  22 - 23 ส.ค. 63
2.สัปดาห์ที่  10วันที่  19 - 20 ก.ย. 63
3.สัปดาห์ที่  14วันที่  17 - 18 ต.ค. 63รายการกิจกรรม
  รายการกิจกรรม ภาคปกติภาคพิเศษ
ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษากศ.บป.บัณฑิตศึกษา
1นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี (รหัส 59) ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 11 ก.ค. 63   
2นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 (ขั้นศึกษาสังเกตุฯ)3 - 15 ส.ค. 63   
3นักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต10 - 26 ก.ค. 63 15 - 26 ก.ค. 63 
4วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.419 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 
5เปิดภาคการศึกษาที่ 1/256320 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 
6การขอเปิดวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (ส่งเอกสารที่งานหลักสูตรฯ)10 - 26 ก.ค. 63 15 - 26 ก.ค. 63 
7นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน (นศ.5) เพื่อไปชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่3 ส.ค. 63 30 ก.ค. 63 
8วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอสอบเนื่องจากการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติเทอม 2/2562 ภาคพิเศษ กศ.บป.เทอม 3/25623 ส.ค. 63 1 ส.ค. 63 
9การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/25633 - 18 ส.ค. 63 1 - 16 ส.ค. 63 
10นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนกับ counter ธนาคารกรุงไทย/ATM Payment/Krungthai Next10 - 18 ส.ค. 63 8 - 16 ส.ค. 63 
11คณะส่งผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน13 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63 
12ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2562 และภาคพิเศษ(กศ.บป.) 3/256217 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 
13วันสุดท้ายของการขอปิดวิชาเรียนเนื่องจากไม่ได้มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว20 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63 
14ส่งคำร้องขอเทียบโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่21 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63 
15ส่งผลการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ (2/2562 ภาคปกติและบัณฑิต) และ (3/2562 ภาคพิเศษ กศ.บป.) (ผู้สอนส่งผ่านวิชาการคณะก่อนนำส่ง สนส.)24 ส.ค. - 20 พ.ย. 63 21 ส.ค. - 14 พ.ย. 63 
16ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในวันที่4 ก.ย. 63 30 ส.ค. 63 
17ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ในวิชาการออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เทอม 1/2563 ของ นศ.ชั้นปีที่ 5 ตั้งแต่วันที่14 - 18 พ.ย. 63   
18คณะครุศาสตร์ทวนสอบระดับหลักสูตรและคณะ (รายวิชาการออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เทอม 1/2563)23 - 27 พ.ย. 63   
19คณะครุศาสตร์ส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน30 พ.ย. 63   
20นักศึกษาคณะครุศาสตร์(รหัส 59)ตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่5 ธ.ค. 63   
21นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนกับธนาคารให้ชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกับฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (พร้อมชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จนถึง14 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 
22วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน/ลาพักการเรียน (ก่อนสอบ 2 สัปดาห์) จนถึง27 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 
23สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 1)9 - 13 พ.ย. 63 7 - 8 พ.ย. 63 
24สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 2)16 - 20 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 
25สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (สอบสัปดาห์ที่ 3)23 - 24 พ.ย. 63   
26วันสุดท้ายของการชำระเงินรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/256324 พ.ย. 63 14 พ.ย. 63 
27สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอบประมวลความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63   
28วันสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/25631 ธ.ค. 63 14 พ.ย. 63 
29ปิดภาคการศึกษาที่ 1/25632 ธ.ค. 63 15 พ.ย. 63 
30ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63 8 - 25 พ.ย. 63 
31ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลักสูตรและคณะ16 - 21 ธ.ค. 63 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 63 
32คณะส่งผลการทวนสอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน22 ธ.ค. 63 3 ธ.ค. 63 
33นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่25 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63 
34วันประกาศผลนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  15 ธ.ค. 63 
35เปิดภาคการศึกษาที่ 2/25634 ม.ค. 64 12 ธ.ค. 63 
36วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.61 ม.ค. 64 14 ธ.ค. 63  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.