Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง

  แบบฟอร์ม - คำร้อง
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ.บป.
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและระเบีย...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จการศึกษา)
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน (เรียนเกิน 22 หน่วยกิต)
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด (แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภาคปกติ-กศ.บป.
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)

 •   คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ. 7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายงานผลการดำเ...
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)
 • ตัวอย่าง มคอ. 2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาเคมี
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

 •   คู่มือการจัดการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปร...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินป...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกิน...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปร...
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี...
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ม...
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจา...
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรม...

 •   คู่มือประกันคุณภาพ
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ

 •   การศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิช...
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ว...
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อน...

 •   ประกาศงานการเงิน
 • ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ...
 • ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเศษ-ระดับ-ป...
 • ประกาศ-เรื่อง-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเศษ...
 • ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคพิเศษ...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคปกติ...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา-ภาคพิเศ...
 • ประกาศ-เรื่อง-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคปกติ-...
 • ประกาศการลดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา-1-2564 •  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.