Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566
  แผนปฏิบัติราชการ

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง

  แบบฟอร์ม - คำร้อง(18)
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ.บป.
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและระเบีย...
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จการศึกษา)
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน(เรียนเกิน 22 หน่วยกิต)
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ใบส่งเกรด(แก้เกรด I)
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำร้องขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60 ขึ้นไป ภาคปกติ-กศ.บป.
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คำร้องขอโอนเทียบผลการเรียน(ตามระเบียบข้อ11 กร...

 •   คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร(15)
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ.7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายงานผลการดำเน...
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(Course Report)
 • ตัวอย่าง มคอ.2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาเคมี
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

 •   ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศการจัดการศึกษา(14)
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2566) ประกาศ การสอบปลายภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
 • (ปรับปรุง 2554) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายรับ-จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน พ.ศ.2547
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศ การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

 •   คู่มือประกันคุณภาพ(2)
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ

 •   การศึกษาทั่วไป(4)
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สารบัญ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก่อนและหลังการปรับปรุง

 •   งานการเงิน(3)
 • ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2567
 • ประกาศ การเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2565
 • ประกาศ การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2567

 •   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565(1)
 • 1.กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.... •  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.