Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง


  แบบฟอร์ม - คำร้อง
 • คำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มการส่งเกรดเพิ่มเติม
 • คำร้องขอลงทะเบียนบัณฑิต
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ภาคปกติ กศ....
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูต...
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 • คำร้องขอผ่อนผันการสอบปลายภาค
 • คำร้องขอแจ้งรายวิชาสอบซ้ำ
 • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(กรณีขอสำเร็จก...
 • คำร้องขอลาออก
 • คำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียน (เรียนเก...
 • คำร้องขอใบรับรอง(ภาษาอังกฤษ)
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • ขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน รุ่น 60...
 • คำร้องขอโอน-ยกเว้นผลการเรียน ระดับบัณฑิต...
 • ใบส่งเกรด (แก้เกรด I)

 •   คู่มือประกอบการจัดทำหลักสูตร
 • ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
 • มคอ. 7 คู่มือการจัดทำเอกสารหลักสูตร รายง...
 • มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Speci...
 • มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิช...
 • ตัวอย่าง มคอ. 2
 • การกำหนดรหัสวิชา
 • KPI-ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
 • ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำ หมวดวิชาศึ...
 • คู่มือพัฒนาหลักสูตร
 • แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
 • แบบฟอร์มโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา
 • สมอ.08-ขั้นตอนการทำ
 • สมอ.08-ตัวอย่าง-สาขาวิชาเคมี
 • แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

 •   คู่มือการจัดการศึกษา
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดั...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระด...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษระ...
 • ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดั...
 • การเปรียบเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยรา...
 • หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (...
 • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการ...
 • ระเบียบว่าด้วยการโอน-ยกเว้น และรายร...

 •   คู่มือประกันคุณภาพ
 • ข้อมูล สมอ.
 • คู่มือประกันคุณภาพ

 •   การศึกษาทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบงบหน้า
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิ...
 • ตัวอย่างการจัดทำหน้าปก คำนำ สา...
 • ตัวอย่างการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิช...
 • ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา...

 •   ประกาศงานการเงิน
 • ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ภาคพิเ...
 • การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-ปกติ-1-64
 • การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา-กศ.บป.-1-64 •  
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
  © Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.