Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ติชมบุคลากร


ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / ฝ่ายคำติชม
  กนกอร บุญโยดม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
  จิรา ทวินิจ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
  พิมนภา ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
  เบญจลักษณ์ สังขมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
  ลภัทรลดา รองพินิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายอำนวยการ
  ปรีดา ถาพรพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  ฐิตาภรณ์ คำพุทธ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  พัชรินทร์ นุ่มนวล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  ณัฐชย์นภัส แก้วฟุ้งรังษี

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
  ฐิฌาณ์ โปยารถ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
  ปัญฐษา รองพินิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายทะเบียน
  สุพจน์ หาบอุปการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
  ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
  บุรฮาน มาโนชน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
  ชะบา อารีกิจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : ฝ่ายประมวลผล
  ชมพูนุท มาโนชน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
  จิราภรณ์ รัตนปริคณน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
  สกุณี ปานดำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
  ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว

ตำแหน่ง : นักโสตทัศนศึกษา
สังกัด : หมวดการศึกษาทั่วไป
  ขวัญชนก ชุมศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายสหกิจศึกษาและเคาเตอร์บริการ
  ณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายสหกิจศึกษาและเคาเตอร์บริการ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.