Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ทำเนียบบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.เบญจพร ชนะกุล
ผู้อำนวยการสำนัก

ฝ่ายอำนวยการ
ผศ.โสภี แก้วชะฏา
รองผู้อำนวยการ
นางจิรา ทวินิจ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางสาวพิมนภา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวกนกอร บุญโยดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางศิริวรรณ จุลทับ
นักประชาสัมพันธ์


ฝ่ายทะเบียน
ดร.วิลาวัณย์ จินวรรณ
นายทะเบียน
นางณัฐชย์นภัส แก้วฟุ้งรังษี
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางฐิฌาณ์ โปยารถ
นักวิชาการศึกษา
นางปัญฐษา รองพินิจ
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ปริญทิพย์ รัตนบุรี
รองผู้อำนวยการ
นางสาวฐิตาภรณ์ คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
นางปรีดา ถาพรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางพัชรินทร์ สุขใส
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายประมวลผล
นายสุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรฮาน มาโนชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางชะบา อารีกิจ
นักวิชาการศึกษา

หมวดการศึกษาทั่วไป
นางชมพูนุท มาโนชน์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสกุณี ปานดำ
นักวิชาการศึกษา
นางจิราภรณ์ รัตนปริคณน์
นักวิชาการศึกษา
นายปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
นักโสตทัศนศึกษา

สหกิจศึกษาและบริการเคาเตอร์


ว่าที่ รต.หญิง ขวัญชนก ชุมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษา
นางสาวลภัทรลดา รองพินิจ
ลูกจ้างโครงการสหกิจศึกษา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.