Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา


 
ทำเนียบบุคลากร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผศ.ดร.วิชิต สุขทร
ผู้อำนายการสำนักฝ่ายอำนวยการ
ผศ.โสภี แก้วชะฏา
รองผู้อำนวยการ
นางจิรา ทวินิจ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางสาวพิมนภา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายภูดินันท์ โสมพะยอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกนกอร บุญโยดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวฐิตาภรณ์ คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
นางปรีดา ถาพรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ นุ่มนวล
นักวิชาการศึกษาฝ่ายทะเบียน
ผศ.ดร.วิชิต สุขทร
นายทะเบียน
นางณัฐชย์นภัส แก้วฟุ้งรังษี
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางฐิฌาณ์ โปยารถ
นักวิชาการศึกษา
นางปัญฐษา รองพินิจ
นักวิชาการศึกษาฝ่ายประมวลผล
นายสุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรฮาน มาโนชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางชะบา อารีกิจ
นักวิชาการศึกษาหมวดการศึกษาทั่วไป
นางสาวชมพูนุท ศรนรินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสกุณี ปานดำ
นักวิชาการศึกษา
นางจิราภรณ์ รัตนปริคณน์
นักวิชาการศึกษา
นายปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
นักโสตทัศนศึกษาฝ่ายสหกิจศึกษา
นางสาวภัชนาถ เพชรนิล
ลูกจ้างโครงการสหกิจศึกษาแม่บ้านประจำอาคาร
นางสาวกาญจณี พุทธานุ
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 9


 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร/แฟ็กซ์ 075-392043
© Copyright 2014-2018 All Rights Reserved.
E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th