Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  เอกสารทวนสอบ
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
ทำเนียบบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.วิเชียร มันแหล่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาิการและงานทะเบียน

ฝ่ายอำนวยการ
ดร.พณกฤษ บุญพบ
รองผู้อำนวยการ
จิรา ทวินิจ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
พิมนภา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กนกอร บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบญจลักษณ์ สังขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝ่ายทะเบียน
ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
รองผู้อำนวยการ
ฐิฌาณ์ โปยารถ
นักวิชาการศึกษา
ปัญฐษา รองพินิจ
นักวิชาการศึกษา
จิราภรณ์ รัตนปริคณน์
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ
รองผู้อำนวยการ
ฐิตาภรณ์ คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
ปรีดา บุญแก้วศรี
นักวิชาการศึกษา
พัชรินทร์ ทองคำชุม
นักวิชาการศึกษา

ณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายประมวลผล
สุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ชะบา อารีกิจ
นักวิชาการศึกษา
ณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุรฮาน มาโนชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชมพูนุท มาโนชน์
นักวิชาการศึกษา
สกุณี ปานดำ
นักวิชาการศึกษา
ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
นักโสตทัศนศึกษา
วรวรรณ ชื่นพจน์
นักวิชาการศึกษา

เคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษาว่าที่รต.หญิง ขวัญชนก ชุมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.