Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบลงทะเบียนเรียน
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  ระบบบริการนักศึกษา (OASIS)
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปี2566

 
ทำเนียบบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.วิเชียร มันแหล่
ผู้อำนวยการสำนัก

ฝ่ายอำนวยการ
ดร.พณกฤษ บุญพบ
รองผู้อำนวยการ
นางจิรา ทวินิจ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางสาวพิมนภา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางกนกอร บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝ่ายทะเบียน
ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
รองผู้อำนวยการ
นางฐิฌาณ์ โปยารถ
นักวิชาการศึกษา
นางปัญฐษา รองพินิจ
นักวิชาการศึกษา
นางจิราภรณ์ รัตนปริคณน์
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวฐิตาภรณ์ คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรีดา บุญแก้วศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ทองคำชุม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายประมวลผล
นายสุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางชะบา อารีกิจ
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรฮาน มาโนชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางชมพูนุท มาโนชน์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสกุณี ปานดำ
นักวิชาการศึกษา
นายปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
นักโสตทัศนศึกษา
นางสาววรวรรณ ชื่นพจน์
นักวิชาการศึกษา

เคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษาว่าที่รต.หญิง ขวัญชนก ชุมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.