Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2563


 
ทำเนียบบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.เบญจพร ชนะกุล
ผู้อำนวยการสำนัก

ฝ่ายอำนวยการ
ผศ.โสภี แก้วชะฏา
รองผู้อำนวยการ
นางจิรา ทวินิจ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางสาวพิมนภา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวกนกอร บุญโยดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลภัทรลดา รองพินิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝ่ายทะเบียน
ดร.วิลาวัณย์ จินวรรณ
นายทะเบียน
นางณัฐชย์นภัส แก้วฟุ้งรังษี
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางฐิฌาณ์ โปยารถ
นักวิชาการศึกษา
นางปัญฐษา รองพินิจ
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ปริญทิพย์ รัตนบุรี
รองผู้อำนวยการ
นางสาวฐิตาภรณ์ คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
นางปรีดา ถาพรพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางพัชรินทร์ สุขใส
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายประมวลผล
นายสุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรฮาน มาโนชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางชะบา อารีกิจ
นักวิชาการศึกษา

หมวดการศึกษาทั่วไป
นางชมพูนุท มาโนชน์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสกุณี ปานดำ
นักวิชาการศึกษา
นางจิราภรณ์ รัตนปริคณน์
นักวิชาการศึกษา
นายปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
นักโสตทัศนศึกษา

สหกิจศึกษาและบริการเคาเตอร์


ว่าที่รตหญิงขวัญชนก ชุมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย
ลูกจ้างโครงการสหกิจศึกษา 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-809868 , 075-809866
© Copyright 2018-2022 All Rights Reserved.