Academic Promotion and Registration Office
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินการให้บริการ
  ปฏิทินวิชาการ
  ระบบบริการอาจารย์ (OATIS)
  บริการข้อมูลสำนัก
  ใบติดหน้าซองข้อสอบ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
  แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
  ค้นหาคำอธิบายรายวิชา
  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ตรวจตารางสอบรายบุคคล
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
  คำนวณการรีเกรด
  ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
  หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  งานสหกิจศึกษา
  ประชุมรับสมัคร 2565
  คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564
  คู่มือนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2564

 
ทำเนียบบุคลากร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.วิเชียร มันแหล่
ผู้อำนวยการสำนัก

ฝ่ายอำนวยการ
ดร.พณกฤษ บุญพบ
รองผู้อำนวยการ
นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์
นายทะเบียน
นางจิรา ทวินิจ
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
นางสาวพิมนภา ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกนกอร บุญโยดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝ่ายทะเบียน
ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
รองผู้อำนวยการ
นางฐิฌาณ์ โปยารถ
นักวิชาการศึกษา
นางปัญฐษา รองพินิจ
นักวิชาการศึกษา
นางจิราภรณ์ รัตนปริคณน์
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ดร.จุไรรัตน์ รัตติโชติ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวฐิตาภรณ์ คำพุทธ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปรีดา บุญแก้วศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ ทองคำชุม
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายประมวลผล
นายสุพจน์ หาบอุปการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางชะบา อารีกิจ
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบุรฮาน มาโนชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนางชมพูนุท มาโนชน์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสกุณี ปานดำ
นักวิชาการศึกษา
นายปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว
นักโสตทัศนศึกษา

เคาเตอร์บริการและสหกิจศึกษา
นางขวัญชนก ชุมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 075-845527
© Copyright 2020-2025 All Rights Reserved.